Friday, August 18MM Thailand

หุ่นยนต์ The Vasteras Giraff

67 Views

บทความหลักAI ROBOT in Aging Society

หุ่นยนต์ The Vasteras Giraff หุ่นยนต์ที่มีระบบสื่อสารแบบไร้สายแบบ 2 ทิศทาง ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท อาทิเช่น การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยล้อในหลายทิศทาง การใช้งานกล้องและจอแสดงผลด้วยภาพและเสียงผ่านลำโพงที่ติดตั้งที่ตัวหุ่นยนต์ เช่นเดียวกับระบบ VDO Conference โดยผู้ดูแลหรือพยาบาลสามารถสื่อสารผ่านจอคอมพิวเตอร์ในสถานที่อื่นๆ ได้ เช่น ใช้อธิบายวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องผ่านหุ่นยนต์ให้กับผู้ป่วยหรือการสอนผู้สูงอายุที่พักอาศัยภายในบ้านปฎิบัติตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นต้น ส่วนผู้สูงอายุสามารถควบคุมหุ่นยนต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ด้วยรีโมทควบคุม

หุ่นยนต์ Vasteras Giraff
หุ่นยนต์ Vasteras Giraff ที่ใช้แนวคิดการออกแบบมาจากลักษณะท่าทางของยีราฟ

‘Vasteras Giraff Robot’ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศสวีเดนในปี ค.ศ. 2009 และได้มีการนำมาใช้ในปี 2011 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ โดย Giraff เป็นการค้นคว้าวิจัยในโครงการที่มีชื่อเรียกว่า ‘GiraffPlus’


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Related Post

MM Thailand on FacebookMM Thailand on Youtube
MM Thailand
 
MM THAILAND นำเสนอข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต