Tuesday, June 27MM Thailand

Tag: อุตสาหกรรมยานยนต์

ถอดรหัส อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กับการลงทุนใน EEC

ถอดรหัส อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กับการลงทุนใน EEC

Hilight, Industrial Economics
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งเป็นมาตรการระยาวที่จะมีการปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคบริการของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เกิดสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน (more…)
อินฟิเนียน-วิศวะฯ ลาดกระบัง ผสานแกร่ง จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ แห่งแรกในอาเซียน

อินฟิเนียน-วิศวะฯ ลาดกระบัง ผสานแกร่ง จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ แห่งแรกในอาเซียน

News
อินฟิเนียน เทคโนโลยีส์ เอเชีย แปซิฟิก จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ KMITL-Infineon Automotive Electronics Cooperation (KIAEC) ตั้งเป้าพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ เพื่อสร้างวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ในอนาคตพร้อมต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย (more…)
สถาบันยานยนต์ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนา ‘มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’

สถาบันยานยนต์ จับมือ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดสัมมนา ‘มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0’

News
สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดสัมมนา Automotive Summit 2017 มุ่งสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 พร้อมขับเคลื่อน EEC เมืองอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุน รวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้ทันการผลิตในยุค 4.0 ที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ (more…)
ส่องสัญญาณตลาดโลก จับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

ส่องสัญญาณตลาดโลก จับทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

Industrial Economics
ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจยานยนต์เองที่มีการชะลอตัวลงเช่นกัน แม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 18.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างปี 2559 – 2566 (more…)
อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 … ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.0 … ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

Industrial Economics
ภาคการผลิตทั่วโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเท่าทัน (more…)