fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

กกพ.ประกวดสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62

กกพ. เดินหน้าจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการดีเด่นที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า


นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกากับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสานักงาน กกพ. ได้ร่วมเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562 โดยในปีนี้ ได้ยกระดับการจัดประกวดให้ครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือ กองทุนประเภท ก ข และ ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ชื่นชมและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เฟ้นหาสุดยอดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและโครงการชุมชนดีเด่นในการนาไปขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

โดยการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้

1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดาเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 25602. ระดับโครงการชุมชน จำแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น

3. รางวัล คือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T