fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

กนอ.ประกาศ 4 นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น

กนอ.จัดงาน CG Day ประกาศความพร้อม 4 นโยบาย ร่วมผลักดันองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่น มุ่งยกระดับการบริหารเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำสู่มาตรฐานสากล

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Day ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“กนอ.สร้างสรรค์ ทันสมัย โปร่งใส ไม่ทุจริต” เพื่อตอกย้ำให้เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับนโยบายสำคัญในปีนี้ ประกอบด้วย

1.นโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทั้งในระบบการอนุมัติ อนุญาต ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนที่ทำหน้าที่ในการให้บริการดังกล่าว พร้อมที่จะให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปตามหลักการที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม2.นโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง กนอ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของ กนอ.ตลอดจนสถานประกอบการมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

3.นโยบายปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น การเรียกหรือรับสินบน โดยพนักงานจำต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบมีการทุจริตเกิดขึ้นให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามกระบวนการต่อไป

4.นโยบายในด้านการถ่ายทอดนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติในการป้องกันต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในชุมชนโดยรวมให้ได้ทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์กรการป้องกันต่อต้านการทุจริต และการเรียกหรือรับสินบนอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวว่า ในปีนี้ ผู้บริหาร พนักงาน กนอ.ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นองค์กรที่มีการต่อต้านคอรัปชั่น มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมยกระดับการบริหารจัดการองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล การทำสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนการมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พร้อมให้กับนักลงทุนทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี

Kanokkarn .T