fbpx
Sunday, February 23Modern Manufacturing

กนอ.ผนึก 10 องค์กร เสริมแกร่ง สตาร์ทอัพ

กนอ. จับมือ 10 องค์กร ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs และ Start ให้เข็มแข็ง เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่

นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Big Brother) จำนวน 10 องค์กร ประกอบด้วย

สถาบันไทย-เยอรมัน, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด,บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด, บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จํากัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย

โดยเป้าหมายการลงนามในครั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกัน ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ SMEs และ Start (pointing up) ให้เข็มแข็ง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ อำนวยความสะดวก และหาแนวทางช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ให้แก่ภาคเอกชนและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตฯในครั้งนี้ กนอ.และกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง (Big Brother) จะให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนไม่เพียงแต่ SMEs และ Startup แต่ยังรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วย ทั้งในรูปแบบการให้คำแนะนำในด้านต่างๆเพื่อต่อยอดธุรกิจให้สามารถปรับตัวสู่อุตสาหกรรมในอนาคตได้ ผ่านช่องทางศูนย์ SMEs Industry Transformation Center หรือ ศูนย์ SMEs–ITC ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี โดยพร้อมให้คำปรึกษาใน ด้านต่างๆ อาทิ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบซอฟท์แวร์ เป็นต้น

Kanokkarn .T