fbpx
Friday, January 17Modern Manufacturing

“กนอ.” มอบธงธรรมาภิบาลให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ประจำปี 2561 ให้กับโรงงานในนิคมฯพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง อีกจำนวน 55 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโรงงานที่มีการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับของชุมชน

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2561 ให้กับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มพื้นที่มาบตาพุดและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมอบธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) ให้กับสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จำนวน 113 โรงงาน และมอบธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) ให้กับสถานประกอบการที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับจากปีที่มีการประเมิน ตั้งแต่ปี 2556-2561 รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับของภาคประชาชนและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ กำกับดูแลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนรอบนิคมฯโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามแผนลดและขจัดมลพิษและคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 10 ด้าน คือ

1. การจัดการน้ำ พิจารณาจากการวางแผนจัดการระบบระบายน้ำและน้ำเสีย ตรวจสอบดูแลการจัดการข้อมูล การควบคุม    คุณภาพน้ำทิ้ง

2. การจัดการด้านขยะ/กากของเสีย ลดปริมาณกากของเสีย

3. การจัดการระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

4. การจัดการไอระเหยสารเคมีและสารอินทรีย์ระเหย(VOC) (เฉพาะโรงงานที่มีสาร VOC)

5.ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงาน

6. การจัดการอุบัติเหตุ/อุบัติภัยและข้อร้องเรียนที่มีต่อโรงงานๆนั้นๆ

7. การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว รวมถึงการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง

8. การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและการมีส่วนร่วมกับภาคสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

9. การจราจรขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ และ

10. ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

สำหรับโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ประจำปี 2561 มีสถานประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 129 ราย โดยได้รับมอบธงขาว-ดาวเขียว รวมทั้งสิ้น 113 แห่ง แบ่งเป็น นิคมฯ มาบตาพุด 47 โรงงาน นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก 36 โรงงาน นิคมฯ ผาแดง 3 แห่ง นิคมฯ เอเชีย 12 แห่ง นิคมฯ อาร์ไอแอล 5 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 10 แห่ง พร้อมกันนี้ กนอ.ยังได้มอบธงขาว-ดาวทอง ให้กับโรงงานที่สามารถรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2556-2561 อีกจำนวน 55 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด 20 แห่ง นิคมฯ ดับบลิวเอชเอตะวันออก 17 แห่ง นิคมฯ ผาแดง 2 แห่ง นิคมฯ เอเชีย 8 แห่ง นิคมฯ อาร์ไอแอล 4 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 4 แห่ง ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน รวมทั้งการลดและขจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ

Kanokkarn .T