Sunday, September 26Modern Manufacturing
×

กฟน.พัฒนา Smart Grid เดอะ ฟอเรสเทียส์

กฟน.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ MQDC พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ในโครงการเมกะโปรเจกต์ เดอะ ฟอเรสเทียส์

นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง( กฟน.) หรือ MEA พร้อมด้วยนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ จำกัด (MQDC) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ระหว่างการไฟฟ้านครหลวง (MEA) กับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (MEA Smart Grid) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมพลังสีเขียว Green Economy นำร่องด้วยโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ ยกระดับสาธารณูปโภคของประเทศ ครั้งแรกในเอเซียแปซิฟิค ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center) หรือ RISC ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯนายกีรพัฒน์ เปิดเผยว่า MEA มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานบริการ ขับเคลื่อนโครงข่ายอัจฉริยะ (MEA Smart Grid) เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ ไปพร้อม ๆ กับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานทดแทน โดยที่ผ่านมา MEA มีการสร้างความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อป เพื่อการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในองค์กร รวมไปถึงการขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ MEA ยังมีการพัฒนาโครงข่ายอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ MEA ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงข่ายอัจฉริยะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (THE FORESTIAS)

ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบในประเทศไทย และเป็นโครงการแรกในเอเซียแปซิฟิคที่ใช้โครงข่ายอัจฉริยะ เพื่อลดความต้องการการใช้กำลังไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิล ส่งเสริมพลังสีเขียว Green Economy ให้มีความทันสมัย มั่นคง มีประสิทธิภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบทบาทของ MEA ที่มีต่อความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การสนับสนุนข้อมูลด้านระบบไฟฟ้า ด้านเทคโนโลยี ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโครงข่ายอัจฉริยะ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้า แบบกระจายตัว ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบบริหารจัดการพลังงานและการจัดการปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ทั้งนี้ MEA พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมตอบสนองวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยที่ผ่านมา MEA ได้ร่วมลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม รองรับโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CHULA Smart City) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ระหว่าง MEA กับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ตลอดจนการร่วมกับ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) และค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ในการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงาน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยระบบโครงข่ายอัจฉริยะของการไฟฟ้านครหลวง (MEA Smart Grid) ได้อย่างยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×