Wednesday, May 25Modern Manufacturing
×

กฟผ.ผนึก ตลท.ศึกษาตลาดซื้อขายไฟรับฮับอาเซียน

กฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ตลท. ร่วมศึกษาพัฒนาสินค้า หรือแพลตฟอร์มรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง รับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เพื่อศึกษาการพัฒนาสินค้าหรือแพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีกลไกเพื่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ใช้

ด้านนางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร กฟผ. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่งรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย ได้แก่ แบบ Capacity Market ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายกำลังผลิตล่วงหน้าระยะ 3-5 ปี และแบบ Energy Market ซึ่งเป็นการซื้อขายไฟฟ้ารายวัน เพื่อรองรับสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค (Center of Regional Electricity Trading)

อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดตลาดเสรี เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า ทั้งนี้กรอบความร่วมมือครอบคลุมการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market Trading Platform) โมเดลอุตสาหกรรมกิจการไฟฟ้า กลไกการซื้อขายไฟฟ้า และการพัฒนาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าและระหว่างวันในระดับขายส่ง ความร่วมมือของทั้งสององค์กรถือเป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยใช้กลไกของระบบตลาดเป็นตัวผลักดัน ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้า และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 – 3 กันยายน 2563 โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันในการศึกษาและพัฒนาโมเดลอุตสาหกรรมกิจการไฟฟ้าสำหรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าระดับขายส่ง การสนับสนุนข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดังกล่าว เป็นต้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×