fbpx
Sunday, March 29Modern Manufacturing

กมธ.พลังงาน วุฒิสภา หารือแนวทางส่งเสริมพลังงาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม สนพ. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านนโยบายพลังงาน มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมส่งเสริมแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้การต้อนรับพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองประธานกรรมาธิการพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของประเทศ ขณะเดียวกันได้มีการหารือถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

นอกจากนี้ ได้มีการหารือในเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นการดำเนินงานของ 5 หน่วยงาน ที่นำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงได้พูดคุยถึงเรื่องราคาค่าไฟฟ้าด้วย

ในส่วนของราคาปิโตรเลียมมีการพูดคุยถึงแนวทางการใช้ B7 และ B20 และกลไกราคาไบโอดีเซล การปรับราคา NGV รวมถึงนโยบายการปรับเสรีการค้า และการปรับตัวเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า(EV) พร้อมกำหนดอัตราค่าชาร์จไฟฟ้ารองรับโครงการ Smart City ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน EV ในระดับภูมภาคต่อไป

พร้อมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านขยะ ที่เน้นไปที่สังคมแห่งความยั่งยืน  และพลังงานจากพืชพลังงานเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกต่อไปในอนาคต

Nichaphan W.