fbpx
Wednesday, December 11Modern Manufacturing

กมธ.พลังงาน วุฒิสภา หารือแนวทางส่งเสริมพลังงาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยม สนพ. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านนโยบายพลังงาน มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมส่งเสริมแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศนายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้การต้อนรับพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองประธานกรรมาธิการพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของประเทศ ขณะเดียวกันได้มีการหารือถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 

นอกจากนี้ ได้มีการหารือในเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นการดำเนินงานของ 5 หน่วยงาน ที่นำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงได้พูดคุยถึงเรื่องราคาค่าไฟฟ้าด้วย

ในส่วนของราคาปิโตรเลียมมีการพูดคุยถึงแนวทางการใช้ B7 และ B20 และกลไกราคาไบโอดีเซล การปรับราคา NGV รวมถึงนโยบายการปรับเสรีการค้า และการปรับตัวเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า(EV) พร้อมกำหนดอัตราค่าชาร์จไฟฟ้ารองรับโครงการ Smart City ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน EV ในระดับภูมภาคต่อไป

พร้อมหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านขยะ ที่เน้นไปที่สังคมแห่งความยั่งยืน  และพลังงานจากพืชพลังงานเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกต่อไปในอนาคต

Nichaphan W.