fbpx
Monday, December 9Modern Manufacturing

กมอ. ไฟเขียว มาตรฐาน “ ปลั๊กไฟ”

กมอ. ไฟเขียว เต้าเสียบและเต้ารับ หรือ ปลั๊กไฟ เป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค หลังเห็นชอบร่างมาตรฐาน 39 เรื่อง

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผย ว่า ที่ประชุม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้เห็นชอบให้ สมอ. ดำเนินการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ปลั๊กไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.166-2549 หรือมาตรฐานบังคับ เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากเต้าเสียบและเต้ารับเป็นของที่ประชาชนต้องใช้งานกันอยู่ทุกๆ วัน จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้ เช่น การใช้เต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า หากเสียบเข้ากับเต้ารับแล้วมีอาการหลวมหรือไม่แน่น จะทำให้เกิดประกายไฟ และเกิดความร้อนสะสมขึ้นได้ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ สมอ. จึงได้กำหนดมาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพของเต้าเสียบและเต้ารับให้มีคุณภาพสูงขึ้น ช่วยป้องกันการเกิดประกายไฟ และความร้อนสะสม ผู้บริโภคก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น

ทั้งนี้แม้ สมอ. จะกำหนดให้มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับเป็นมาตรฐานบังคับ โดยผู้ประกอบการทั้งผู้ทำ และผู้นำเข้าจะต้องผลิตและนำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น แต่ในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ผู้บริโภคควรศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน และข้อควรระวังโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเอง และสำหรับการใช้งานเต้าเสียบและเต้ารับที่ปลอดภัยนั้น มีข้อควรปฏิบัติง่ายๆ คือ ไม่ควรเสียบเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมากๆ พร้อมกันหลายๆ เครื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดความร้อนสะสมที่เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายๆ เครื่อง ควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เซอร์กิตเบรคเกอร์ ซึ่งมีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป ติดตั้งในระบบไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยด้วย และที่อยู่อาศัยต้องมีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

และนอกจาก กมอ. จะเห็นชอบมาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับเป็นมาตรฐานบังคับแล้ว ยังเห็นชอบร่างมาตรฐานที่ สมอ. กำหนดอีก 39 เรื่อง อาทิ เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย (ที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน) โกลด์สตาร์ตเตอร์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นสาหรับอาหารแห้ง พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลตเรซินชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร น้ำปลา น้ำหวานเข้มข้น และน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร เช่น ไพล ดอกกานพลู และตะไคร้ อีกด้วย

Kanokkarn .T