fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

กรอ.ประกาศเกณฑ์ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

กรอ. เผย ได้คะแนนประเมินด้านคุณธรรม-โปร่งใสเฉลี่ย 89.57 พร้อมออกประกาศ หลักเกณฑ์การชำระค่าธรรมเนียมรายปี ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ศูนย์บริการชำระเงิน

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี 2562

ซึ่งมีส่วนราชการระดับกรมเข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 144 หน่วยงาน โดย กรอ.ได้รับคะแนเฉลี่ยรวม 89.57 คะแนน เท่ากับระดับเอ และยังมีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ของหน่วยงาสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอันดับที่ 33 จากทั้งหมด 144 หน่วยงาน ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลในทุกด้าน และให้บริการกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ในการบริหารงานของ กรอ.

ทั้งนี้ กรอ.ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการนำระบบ i-Industry มาเชื่อมโยงระบบของกระทรวงทั้งหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ ในรูปแบบ One Stop Service เช่น ระบบการขอใบอนุญาต รง.4 ออนไลน์, ระบบการขอใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออนไลน์, ระบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานะของการดำเนินงานได้ด้วยตนเอง มาช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทย และต่างชาติ อีกทั้งยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกด้วยขณะเดียวกัน กรอ.ได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และแบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน เพื่อสร้างความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น โดยการขอรับแบบใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมรายปีนั้น หากโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ขอรับแบบใบแจ้งการชำระค่าธรรมรายปีได้ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเข้าระบบการชำระค่าธรรมเนียมของกรม ซึ่งใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมให้ใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินของระบบการรับชำระเงินกลาง ของบริการภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ในส่วนต่างจังหวัดให้ขอรับแบบได้ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย