fbpx
Friday, August 14Modern Manufacturing

กรีนเวิลด์ จัด 2 งานสัมมนาสำหรับนักอุตสาหกรรมชาวขอนแก่น

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2017 และงาน Thailand Energy Saving ณ AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น โดยมี คุณวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ที่ปรึกษาด้านแนวคิด Lean Manufacturing และ Lean Logistic เป็นวิทยากร


คุณวิฑูรย์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการควรเรียนรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะในระบบ Lean Manufacturing ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุน และที่สำคัญเชื่อมโยงไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับสังคม โดยที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดของแก่นและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง และ เป็นที่ทราบดีว่า สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นส่งผลให้ มีการแข่งขันสูงทั้งการแข่งขันภายในประเทศ และการแข่งขันกับต่างประเทศ หรือขณะนี้อุตสาหกรรมไทยก็มีคู่แข่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม และเมียนมา โดยเฉพาะทางด้านแรงงาน

“ทุกวันนี้ การที่เราผลิตสินค้าขึ้นมาเพื่อจำหน่ายและส่งออก และรักษาสถานภาพของลูกค้าให้เท่าเดิมก็เป็นเรื่องที่ยากแล้ว ดังนั้น สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ก็คือ การลดต้นทุน โดยระบบของลีนเป็นหนึ่งในคำตอบที่ผู้ประกอบการควรศึกษาและนำมาใช้”

 

ด้านอาจารย์อนันต์อนันต์ ได้บรรยายในหัวข้อ ลดต้นทุนการผลิตด้วยแนวคิดแบบ Lean Manufacturing, ลดต้นทุนด้วยการจัดซื้อและบริหารคลังสินค้าแบบ LEAN และหัวข้อลดต้นทุนด้วยการบริหารจัดการพลังงาน Energy Saving ด้วยลีน และนอกจากนั้น ภายในงานมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ มีนักอุตสาหกรรมชาวจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย