Wednesday, September 28Modern Manufacturing
×

กสอ.ดัน Co-Working Space เสริมแกร่ง Startup

กสอ.เดินหน้า ส่งเสริม Co-Working Space ภายใต้โครงการ Basecamp มุ่งเน้นเสริมแกร่งStartup เอสเอ็มอี และวิสาหกิจ เชื่อมโยงไปสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านกลไกศูนย์ ITC 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มุ่งเน้นนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและวิสาหกิจเริ่มต้น ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ปัญหาสำคัญของเอสเอ็มอีและวิสาหกิจเริ่มต้นในการที่จะก้าวเป็นผู้ประกอบการในระยะแรก คือ การขาดองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ขาดแนวคิดและทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค

อีกทั้งยังขาดแหล่งเงินทุนในระยะเริ่มต้นธุรกิจ และระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ที่สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการที่เริ่มจัดตั้งธุรกิจ อุปสรรคเหล่านี้ทำให้ธุรกิจใหม่ไม่สามารถเติบโตและอยู่รอดได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่จะนำพาอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถ ที่สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วม เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Working Space) ภายใต้โครงการ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ โครงการ Basecamp ซึ่งสนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจ ของผู้ประกอบการ กลุ่มนักประดิษฐ์ นักวิจัย นวัตกร นักออกแบบ วิศวกร หรือบุคคลต่าง ๆ ที่มีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจได้เข้ามาบ่มเพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถจัดตั้งธุรกิจของตนเองได้

นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0(Industry Transformation Center : ITC 4.0) เพื่อใช้ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ และบุคคลต่าง ๆ ที่มีแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจได้ต่อยอดนวัตกรรม และงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งที่ศูนย์ ITC 4.0 มีเครื่องจักรและอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบกิจกรรม และยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ อีกด้วย นับว่าเป็นการส่งเสริมการใช้พื้นที่ร่วมเพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ Basecamp นอกเหนือจากการส่งเสริมให้เกิดการใช้พื้นที่ร่วม หรือ Co-Working Space เพื่อพัฒนาธุรกิจแล้ว ยังมีหลักสูตรด้านพื้นฐานการสร้างแบรนด์ วิธีการนำเสนอแผนธุรกิจ กับแหล่งทุน การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและหรือการออกแบบ 3D รวมทั้งพื้นฐานทางด้านการเงิน สำหรับเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ การส่งเสริมด้านการสร้างสายสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดเครือข่าย ทางธุรกิจ การออกแสดงสินค้าเพื่อทดสอบตลาดจริง รวมถึงการได้ทดลองนำเสนอแผนธุรกิจให้กับแหล่งทุนอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมและสามารถนำแนวคิดสร้างผลิตภัณฑ์ สู่เชิงพาณิชย์ได้ จำนวน 23 ราย เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 38,000,000 บาท และยังมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการนำไอเดียไปวิจัยและพัฒนา นำไปสร้างต้นแบบเพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ต่อไปอีก 37 ราย คาดว่าจะเกิด มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นในปีต่อไป มากกว่า 185.0 ล้านบาท

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×