fbpx
Friday, January 22Modern Manufacturing

กสอ.ติวเข้มSMEs แปรรูปอาหารลุยตลาดปลายปี

กสอ. ผนึกสถาบันอาหาร ติวเข้ม SMEs ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูป และทดลองใช้เครื่องจักรสมัยใหม่ ณ ศูนย์ ITC ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารแปรรูปต้นแบบให้ได้ 20 ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดปลายปีนี้

นางอริยาพร อำนรรฆสรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่า “โครงการยกระดับศักยภาพ SMEs อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป” เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป

“มั่นใจว่าผลจากการดำเนินงานครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะกลุ่มแปรรูปที่ใช้วัตถุดิบจากข้าว ธัญพืช ผัก และผลไม้ เพราะหากกลุ่มผู้ประกอบการอาหารในอุตสาหกรรมกลางน้ำได้รับการพัฒนาศักยภาพในเชิงทักษะการผลิต รวมทั้งองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรม ก็จะสามารถขยายผลไปยังเกษตรกรต้นน้ำที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการวัตถุดิบการผลิตที่เพิ่มขึ้น และสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการปลายน้ำ เช่น ร้านค้า ผู้บริโภค ก็จะมีสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกมากขึ้น”

นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถาบันอาหาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  1. กิจกรรมการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ “เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุปิดสนิทในสภาวะที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด” และ “เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอบแห้ง” จำนวน 50 กิจการ
  2. กิจกรรมการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ เปิดให้ทดลองใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรแปรรูป จำนวน 20 กิจการ โดยดำเนินการ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมด้านอาหารแปรรูป (ITC – Mie Thailand Innovation Center) ซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ทำการสถาบันอาหาร โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีการทดลองใช้เครื่อง Freeze dry, Tray Dryer, Spray Dryer, และ Vacuum Dryer เป็นต้น ทั้งนี้ได้เริ่มจัดอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 16 – 17 ส.ค. ที่ผ่านมา และแบ่งผู้อบรมออกเป็น 5 รุ่น เพื่อรับการอบรมภาคปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T