Wednesday, May 25Modern Manufacturing
×

กสอ.ปลื้ม Thai-IDC ปั้นนักออกแบบกว่า 1,700 ราย

กสอ. โชว์ผลสำเร็จ ศูนย์ Thai-IDC 3 ปี สร้างเครือข่ายนักออกแบบกว่า 1,700 ราย พร้อมเดินหน้ายกระดับการออกแบบพัฒนาสินค้าไทยก้าวสู่ระดับสากล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเปลี่ยนสินค้าธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าชิ้นพิเศษ การออกแบบสินค้าให้โดดเด่น ดึงดูดใจจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น ซึ่ง กสอ. เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีการก่อตั้ง “ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

นอกจากกิจกรรมหลักที่เน้นการให้บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แก่ SMEs ซึ่งมีเครือข่ายนักออกแบบให้บริการอยู่ประมาณ 80 คน ภารกิจอีกด้าน คือ การสร้างนักออกแบบหน้าใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในการสร้างสรรค์งานที่มีนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้น

รวมทั้งเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบด้านการออกแบบในภาคอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมโยงผู้รับบริการกับนักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบแต่ละด้านได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุกต่อไป

โดยที่ผ่านมา ศูนย์ Thai-IDC สามารถสร้างนักออกแบบได้กว่า 1,700 ราย ทางศูนย์ ฯ จึงได้มีการสร้างเครือข่ายนักออกแบบของศูนย์ Thai-IDC เพื่อรวบรวมนักออกแบบเป็นเครือข่ายเพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Design แก่ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการออกแบบ และเข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์ Thai-IDC ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 2,500 ผลิตภัณฑ์ และให้บริการด้านกระตุ้นและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแนวคิดด้านการออกแบบไปแล้วกว่า 5,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 7,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ ศูนย์ Thai-IDC ยังมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการรวมตัวเครือข่ายนักออกแบบให้มากขึ้น เพื่อให้บริการต่อ SMEs และเสริมสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือการออกแบบพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมนักออกแบบเป็นเครือข่าย สำหรับให้บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Design แก่ผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านการออกแบบ และเข้ามาขอรับบริการที่ศูนย์ Thai-IDC ได้ จึงมีการจัดงาน Creative Land ขึ้น ภายใต้แนวคิด “YOUNGTHAI…อย่างไทย” เพื่อแสดงผลงานการออกแบบของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้เครือข่ายนักออกแบบศูนย์ Thai-IDC โดยภายในงานได้จัดแสดงผลงานการออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าไทยระดับสากลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักออกแบบในเครือข่าย การจัดกิจกรรม Workshop ออกแบบผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการกระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์แบบ DIY กิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบ Street Art พร้อมทั้งการจัดสัมมนาความรู้ด้านการออกแบบและเทคนิคการตลาดสำหรับสินค้าสร้างสรรค์ การให้บริการคำปรึกษาแนะนำด้านการเงินและช่องทางการตลาดออนไลน์ เป็นต้น

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×