fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

กสอ. เพิ่มยอดขาย SME สร้างแบรนด์โซเชียล

กสอ. ติดอาวุธเอสเอ็มอี สร้างแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพิ่มยอดขายรวมเดือนละ 37 ล้านบาท คาดต่อปียอดขายเพิ่มกว่า 445 ล้านบาท


นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)

นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กล่าวว่า กสอ.ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาดเอสเอ็มอีและผู้ให้บริการไอทีด้วยโซเชียลมีเดีย ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อหลักสูตร “The S-curve Digital Branding” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ให้บริการไอที ในการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้น่าสนใจและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดฝึกอบรมด้าน Digital Branding จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งหมด 90 ราย ได้แก่ 1) “The S-curve Startup” หลักสูตร Digital Branding สำหรับผู้ให้บริการไอที Startup จำนวน 1 รุ่น 20 ราย 2) “The S-curve SMEs” หลักสูตร Digital Branding Bootcamp สำหรับ SMEs จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 ราย รวม 70 ราย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ได้มีการเข้าร่วมอบรมรุ่นละ 6 ครั้ง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในวงการการตลาดและการสร้างแบรนด์ พร้อมกับได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากวิทยากรประจำโครงการ และมีโอกาสร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของผู้ให้บริการไอทีและสตาร์ทอัพในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ เช่น การออกบูธในงาน Smart SME Expo ซึ่งมีผู้ร่วมชมบูธมากกว่า 300 คน และส่วนภูมิภาค ในงานสัมมนา Digital Branding 5G ซึ่งจัดร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและธนาคารกสิกรไทยใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด รวมกันมากกว่า 600 คน โดยผลลัพธ์ในการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน Branding และการใช้ Social Media เพื่อการสร้างแบรนด์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาแบรนด์ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น สามารถขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้เกิดยอดขาย และลดต้นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้อยละ 67.14 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพัฒนาการสื่อสารแบรนด์ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายรวมเดือนละกว่า 37 ล้านบาท และคาดการณ์ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อปีเป็นเงินกว่า 445 ล้านบาท

“การสร้างแบรนด์คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโต ขณะเดียวกันการใช้โซเชียลมีเดีย ก็เป็นเทคนิคที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักในวงกว้าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื่อเป็นอย่างยิ่ง ว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอี และสร้างให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (New Warriors) ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม” นายเดชา กล่าวทิ้งท้าย

Kanokkarn .T