Wednesday, January 26Modern Manufacturing
×

การขนส่งด้วยเรืออัจฉริยะ อนาคตที่ใกล้แค่มือเอื้อม

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้โลกนี้อยู่ใกล้กันแค่ปลายนิ้ว การเจรจาและสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย นี่เองที่ผลักดันให้ระบบโลจิสติกส์ในปัจจุบันขานรับต่อกระแสเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างฉับไว ซึ่งระบบโลจิสติกส์ทั้งรูปแบบที่เป็นการขนส่งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ จะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป

การขนส่งด้วยเรืออัจฉริยะ อนาคตที่ใกล้แค่มือเอื้อม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการระบบโลจิสติกส์นั้น เป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับงานด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามสินค้า ระบบคำนวณเส้นทางเดินรถอัตโนมัติ หรือการประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการขนส่งสินค้าได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งรูปแบบของระบบโลจิสติกส์ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด และสามารถบรรทุกปริมาณสินค้าได้มากที่สุด คือ การขนส่งทางน้ำ นั่นเอง

The Advance Autonomous Waterborne Applications (AAWA)
นวัตกรรมระบบการเดินเรือขนส่งอัตโนมัติแห่งอนาคต

ล่าสุดบริษัท Rolls-Royce ได้นำเสนอ White Paper ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมแห่งอนาคตสำหรับการเดินเรือที่มีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรถยนต์อัตโนมัติ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากในการจ้างบุคลากรสำหรับเดินเรือ รวมถึงยังลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินเรือได้เช่นกัน

The Advance Autonomous Waterborne Applications (AAWA) เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2015 โดยมีฐานความคิดมาจากความต้องการที่จะควบคุมการเดินเรือจากชายฝั่ง ซึ่งพบว่าในท้ายที่สุดแล้วการทำงานนั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรในการปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเงื่อนไขที่มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางระบบรองรับหรือทำงานควบคู่กับมนุษย์

The Advance Autonomous Waterborne Applications (AAWA) นวัตกรรมระบบการเดินเรือขนส่งอัตโนมัติแห่งอนาคต

ทั้งนี้ ระบบเทียบท่าสามารถตั้งค่าการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ทำงานควบคู่กับมนุษย์ หรือควบคุมโดยมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการปฏิบัติงานในทะเล ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเรือและผู้ควบคุมจะเกิดขึ้นน้อยมาก โดยจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งเรือ ความเร็ว เวลาที่ใช้ในการเข้าถึงตำแหน่งต่อไป หากทุกอย่างดำเนินตามแผนระบบที่ได้วางไว้แต่แรก แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกินกว่าเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ควบคุมเพื่อเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการ โดยโปรแกรมและระบบจะสามารถรองรับการใช้งานกับรูปแบบเรือและสถานการณ์ที่หลากหลาย

กรณีการตัดสินใจที่ต้องการผู้ให้การอนุมัติที่มีระดับแตกต่างกัน
รูปที่ 1: ตัวอย่างกรณีการตัดสินใจที่ต้องการผู้ให้การอนุมัติที่มีระดับแตกต่างกัน

การใช้งานจริงและเชิงพาณิชย์

แม้จะมีข้อถกเถียงกันในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัย กฏระเบียบ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ของพาณิชย์นาวี แต่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจปฏิเสธได้ถึงโอกาสและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง ความปลอดภัย หรือความเสถียรของระบบ ในด้านการตลาดและความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์นั้น เรืออัตโนมัติถูกคาดหวังให้ตอบสนองได้ในประเด็นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการทำงานของคนเดินเรือที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายของธุรกิจเดินเรือที่ลดน้อยลง มีศักยภาพรวมถึงความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในภาคสังคมที่มีความต้องการให้มีการแบ่งสัดส่วนของการทำงานเสียใหม่ มีค่าการคายพลังงานที่ต่ำกว่าเดิม การผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ทางการตลาดนั้น ทำให้เกิดการพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง สร้างความตื่นตัวในกลุ่มเทคโนโลยีอัตโนมัติกลุ่มเดียวกัน

  

ด้วยเทคโนโลยีและการใช้งานที่ล้ำสมัย ทำให้ระบบควบคุมระยะไกลและระบบสนับสนุนอัตโนมัติที่ได้รับการตั้งค่าให้ทำการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถือเป็นการพัฒนาและขยับขยายโมเดลของธุรกิจโดยตรง ซึ่งข้อได้เปรียบจากระบบอัตโนมัติดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญ ทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรง ครบถ้วนตลอดเวลา ทำให้โครงสร้างของการขนส่งทางเรือเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงและมีความรัดกุมในด้านค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น รวมถึงการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของมนุษย์ผู้ปฎิบัติการลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถวางแผนและคำนวณระยะเวลา ตลอดจนเส้นทางเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของการขนส่งในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า


Source:

  • Remote and Autonomous Ship – The Next Steps (White Paper)
  • 78
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×