fbpx
Monday, January 18Modern Manufacturing

ก.อุตสาหกรรม มอบรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเร่งส่งเสริมอนุรักษ์ รักษา เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม จากปัญหาความเสื่อมโทรมและผลกระทบที่เกิดจาก จากชุมชน ภาคเกษตรกรรม การคมนาคมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อท้องถิ่นยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นว่า การที่จะลดปัญหาเหล่านี้ต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกในองค์กรให้รักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้นำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหา ด้านมลพิษ ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 “โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและ 

วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายกว่า      10,000 ราย ทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การรับรองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกว่า 2,500 รายจาก  ทั่วประเทศ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมหวังว่า มีสมาชิกเครือข่ายและสถานประกอบการนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายใหม่ มากขึ้นทุกๆ ปี หรือจนกว่าจะครบทุกโรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม และจะได้เห็นสถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติปราศจากข้อร้องเรียน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 กลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม            ยอดเยี่ยม จำนวน 8 รางวัล และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จำนวน 30 รางวัล          ซึ่งกลุ่มสมาชิกฯที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษในรูปแบบเครือข่ายการเฝ้าระวังที่เน้นการป้องกันแบบเชิงบวก สร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างแนวคิดแบบง่ายและพอเพียง สร้างชุมชนแบบครอบครัวเดียวกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

และมอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีสถานประกอบการจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 190 โรงงาน โดยพิจารณาจาก สถานประกอบการมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในนโยบายแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ มีนิติธรรม และมีความยุติธรรม ด้วยการยึดหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.