fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย คลองไทย การศึกษาแบบบูรณาการของระบบโลจิสติกส์ทางเลือกบนเส้นทางสายไหม

คลองไทย (เดิมทีเรียกว่า “คลองกระ”) จะสามารถขุดได้หรือไม่ การขุดคลองจะมีประโยชน์อันใดต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน การประชุมนี้มุ่งหวังที่จะนำผู้ชำนาญการจากทั่วโลกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขุดคลองเพื่อการพาณิชย์ เพื่อที่จะระดมสอง หาข้อสรุปทางการศึกษาเกี่ยวกับการขุดคลองไทย ทั้งในมุมมองด้านวิชาการและด้านวิสัยทัศน์

การจัดประชุมนานาชาติในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย คลองไทย การศึกษาแบบบูรณาการของระบบโลจิสติกส์ทาเลือกบนเส้นทางสายไหม

คลองไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ คลองกระ เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของการสนทนาในไทยมานานหลายทศวรรษซึ่งมีหลายคนเชื่อว่า การเกิดคลองนี้จะเป็นสิ่งขับเคลื่อนความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสำคัญในอนาคต การลงทุนขนาดใหญ่ในโครงการคลองไทยไม่เพียงแต่จะส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย หากแต่ยังผลดีต่อโลกด้วย สิ่งที่คลองไทยจะให้นั้นมากกว่าความเป็นคลอง เป็นความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ของสองฝั่งมหาสมุทร ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาในหลายด้าน นับตั้งแต่ท่าเรือ การพัฒนาเทอร์มินัลขนส่งทางเรือ การคมนาคมอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางรถไฟ และทางน้ำสายย่อยรองรับ รวมถึงพื้นที่โกดังจัดเก็บสินค้าในพื้นที่เกิดคลอง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา มีความยินดีที่จะประกาศการจัดประชุมนานาชาติในหัวข้อ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย คลองไทย การศึกษาแบบบูรณาการของระบบโลจิสติกส์ทางเลือกบนเส้นทางสายไหม (Technology for Sustainable Paths to Thailand’s Future, THAI CANAL: Comprehensive Study of Alternative Logistics Systems for the Maritime Silk Road) การประชุมนี้จะเป็นศูนย์รวมการนำเสนอความคิดในหลายแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการขุดคลองไทย ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญจากหลายหน่วยงาน ยิ่งไปกว่านั้นการประชุมนี้ยังเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ผู้ประกอบการมืออาชีพในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลความเป็นไปได้ของการขุดคลอง และเมื่อเกิดคลองแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

การประชุมนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก European Association for Business and Commerce (EABC) จะมีขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ และยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทะเบียนแบบเป็นกลุ่ม หรือ การลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 กันยายน อีกด้วย

สนใจดูรายละเอียด และโปรแกรมการประชุม (การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีหูฟังเป็นภาษาไทยแบบทันที) ติดต่อ email: thaicanalconf@gmail.com or call +6681 668 5448, +6663 994 4156 Facebook: kraCanal-MaritimeSilkroad website: www.kracanal-maritimesilkroad.com

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย