fbpx
Thursday, July 2Modern Manufacturing

ดาว มุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร วิศวกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษามูลค่า 500,000 บาท ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โดยมี รศ.ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมปิโตรเคมี ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นปีแรกของบันทึกข้อตกลงลงนามความร่วมมือ (MOU) ในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2562) โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวรวมกว่า 9 ล้านบาท

ดาว มุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร วิศวกรรมเคมีต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาในโครงการฯ จำนวน 40 คน ได้ร่วมฝึกงานที่โรงงานของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดระยองแล้วทั้งสิ้นจำนวน 15 คน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มุ่งเน้นกิจกรรมที่จะ ‘สร้างคนทำงานแห่งอนาคตที่มีคุณภาพ’ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและความยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่อไป

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย