fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

ต้นปี 63 เปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 400 MV

สนพ. คาด เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ ประมาณปลายปี 62 หรือ ต้นปี 63 ส่วนโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมบางโครงการ ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันตามกำหนด เพราะติดปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ประมาณปลายปี 62 หรือ ต้นปี 63 จะสามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนเพิ่ม 400 เมกะวัตต์ (MW) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศพ.ศ.2561-2580 (PDP2018) เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 65 ส่วนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคาดว่าน่าจะเป็นอัตราเดิม แต่ทั้งนี้จะต้องรอความชัดเจนจากนโยบายรัฐด้วย

ส่วนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 7 โครงการ กำลังการผลิต 30.78 เมกะวัตต์ (MW) เมื่อช่วงปลายปี 59 และจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 62 นั้น ล่าสุดพบว่ามีบางโครงการอาจจะไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันเพราะติดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกกพ. จะต้องพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างทบทวนแผน PDP2018 คาดว่าจะเป็นการปรับรายละเอียดภายในให้มีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลมีแผนจะเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน โรงไฟฟ้าจากพืชพลังงาน เป็นต้น โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อยู่ระหว่างศึกษา และรอนโยบายจากกระทรวงพลังงาน จากนั้นจึงจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อไป

ทั้งนี้ การทบทวนแผน PDP2018 ดังกล่าว ทำให้ต้องมีการทบทวนร่างแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2561-2580 (AEDP2018) ใหม่ หลังจากได้มีการทำประชาพิจารณ์ไปบ้างแล้ว โดยจะจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP) ใหม่ ,แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) เป็นลำดับต่อไป ส่วนการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมัน (Oil Plan) เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะเป็นผู้จัดทำรายละเอียดต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T