fbpx
Monday, January 20Modern Manufacturing

ทำอย่างไร..ให้พนักงานรักองค์กร

ความรักคืออะไร? นักจิตวิทยา กล่าวว่า “ความรักเป็นเหมือนกาวที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของคนสองคนเอาไว้ กาวที่ว่าเหนียว สักวันย่อมเสื่อมสลาย เพราะฉะนั้นต้องหมั่นหยอดกาวอยู่เรื่อยๆ” เช่นเดียวกัน หากองค์กรทำให้พนักงานมีความสุข และเกิดความรักในองค์กรได้แล้วนั้น องค์กรต้องหมั่นยอดกาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอ จะหยุดไม่ทำอะไรเลยนั้นก็ไม่ได้ เพราะความต้องการของคนไม่คงที่ มนุษย์ต้องการความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพราะฉะนั้น เทคนิคการดูแลพนักงานสมัยใหม่นี้ หากเราทำอะไรแบบเดิมๆ พนักงานอาจจะไม่พึงพอใจ องค์กรจะต้องคิดริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างไป โดยคำนึงถึงความเหมาะกับองค์กรเป็นสำคัญ

ทำอย่างไร..ให้พนักงานรักองค์กร

หากเรานึกถึงที่ทำงานแล้ว…ยิ้มได้ แสดงว่า “เรามีความรักให้กับองค์กร อยากร่วมงานด้วย” แต่หากนึกแล้วออกอาการเซ็งๆ แสดงว่า “ไม่มีความรัก หรือกำลังเบื่อหน่ายกับที่ทำงาน” ดังนั้น องค์กรต้องตอบสนองความต้องการแก่พนักงานในหลากหลายมิติ ดังนี้

  • ด้านร่างกาย องค์กรให้เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ หากถามว่า “วันนี้คุณพอใจกับเงินเดือนที่ได้ไหม?” คำตอบในตอนแรกอาจพอใจ แต่เมื่อผ่านไปความต้องการก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น องค์กร “ต้องให้แบบมีหลักการ” โดยมีเกณฑ์พิจารณาการให้เงินเดือน หากจะมีการขึ้นเงินเดือน งบประมาณเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั้นมากจากไหน? ต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจ พนักงานจะได้ทราบว่า “หากทุ่มเท มุ่งมั่น และตั้งใจกับการทำงานแล้ว พนักงานจะได้อะไรตอบแทนกลับมา
  • ความมั่นคงปลอดภัย องค์กรให้ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต ทำอย่างไรให้องค์กรของเรามีความปลอดภัยในการทำงาน? ทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยทางด้านจิตใจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เกิดความอบอุ่น พนักงานรุ่นใหม่ต้องการเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนที่ไปด้วยกันได้ ทำงานร่วมกันได้ และจะทำอย่างไรให้พนักงานอยากทำงาน?
  • ความรักและความเป็นเจ้าของ องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน นั่นหมายถึง เวลามาทำงานแล้วถ้ารู้สึกว่างานที่ทำมีความหมายและมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และมีทีมงานที่ดี พนักงานจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานนั้นๆ แล้วทุกคนก็จะช่วยกันทำงาน ฉะนั้น “ต้องทำให้พนักงานตระหนักอยู่เสมอว่า งานของตนเองที่ทำอยู่นั้นมีความสำคัญต่อองค์กร”
  • การได้รับความยกย่องนับถือ องค์กรทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและมีเกียรติ ได้รับการยอมรับจากสังคม ผู้บริหารยอมรับ นับถือ และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ
  • ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง องค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ พนักงานจะรู้สึกภูมิใจเมื่องานที่ตนเองทำสำเร็จและเกิดคุณค่ากับองค์กร ทำให้เกิดความรักที่มีต่อองค์กร

ผลการวิจัยของ Sears, Roebuck Company (2007) พบว่า “พฤติกรรมของผู้บริหารทั้งหลายมีผลต่อพฤติกรรมพนักงาน แล้วพฤติกรรมของพนักงานก็จะมีผลต่อพฤติกรรมของลูกค้า และจะมีผลต่อผลกำไรขององค์กร ถ้าทัศนคติที่ดีของพนักงานเพิ่มขึ้น 5 คะแนน ทัศนคติของลูกค้าก็จะเพิ่มขึ้น 1.3 คะแนน ส่งผลทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น 0.5% ด้วยเช่นกัน ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่จึงทุ่มเทกับการพัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องการบริหารคนที่ดี

ความรักองค์กร” ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ หากแต่องค์กรจะต้องให้ความรักกับพนักงานก่อน “องค์กรที่ดูแลพนักงานดี ไม่เพียงแต่ทำให้พนักงานรักและผูกใจกับองค์กรเท่านั้น ยังทำให้พนักงานคิดที่จะทำดีเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร” แต่ “สำหรับพนักงานที่ไม่มีใจ คิดแต่จะตักตวงผลประโยชน์ให้กับตนเองแล้วนั้น ท้ายที่สุดพวกเขาก็จะจากองค์กรไป เหลือทิ้งไว้ก็แต่ปัญหามากมายที่คอยให้คนรุ่นหลังมาแก้ไข

องค์กรแห่งความสุข” ถือเป็นองค์กรในอุดมคติที่ทุกคนปรารถนาสูงสุด ทว่าองค์กรจำเป็นต้องมุ่งเน้นถึงการออกแบบ การจัดระบบ การวางโครงสร้างการทำงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่จะทำให้พนักงานเหนื่อย เครียด และไม่มีความสุข เพราะขาดความใส่ใจในความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของคนที่มีต่อองค์กร ที่ต้องการการยอมรับ

ถ้าองค์กรใส่ใจในความสมดุลทั้ง 2 อย่างแล้ว จะช่วยลดความเหนื่อยและความเครียดลง สุดท้ายพนักงานก็จะมีความสุขจากงานที่ทำ

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย