fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

สนช. เปิดตัว 5 สาขาอุตสาหกรรมมุ่งเป้าปี 61 หวังขึ้นแท่นประเทศฐานนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัว ‘โครงการนวัตกรรมมุ่งเป้า (Thematic Innovation)’ มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมในระดับสาขาและประเด็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของประเทศในระดับสูง ผ่านการแสวงหาโจทย์ปัญหาที่แท้จริงร่วมกันระหว่างภาคเอกชน สังคม และภาควิชาการ มุ่งหวังยกระดับก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “จากนโยบาย “Thailand 4.0 ของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value–Based Economy โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เปลี่ยนจากบริการดั้งเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่บริการมูลค่าสูง (High Value Services)”

ทั้งนี้ ในการพัฒนากลไกการสนับสนุนแบบใหม่ในโครงการ ‘นวัตกรรมแบบมุ่งเป้า’ สามารถสนับสนุนได้สูงสุดโครงการละไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมและบริการที่มีโอกาสขยายผลให้เกิดนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศใน 5 สาขา ได้แก่ 1) ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2) อุตสาหกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 3) ธุรกิจที่ใช้อากาศยานไร้คนขับ 4) อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี IoT และ 5) อุตสาหกรรมอาหารและสังคมเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายผลผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปสู่ระดับการผลิตจริงและระดับการใช้งานจริง ซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดิมให้มีความสมบูรณ์ในมิติต่างๆ มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการนี้ สนช. แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาและกำหนดโจทย์ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม/บริการเป้าหมายให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมของลูกค้า 2) สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมขององค์กรระดับนานาชาติ และองค์กรระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม-บริการของประเทศ และทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใช้งานปลายน้ำ ได้แก่ ประชาชน ผู้บริโภค ผู้ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนั้น 3) การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน โดยสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานเดินทางไปทิศทางเดียวกันติดตามกันได้ตลอดเวลาของการขับเคลื่อน และ 4) การขยายผลนวัตกรรมที่เกิดขึ้นให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจแบบเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบก้าวกระโดด รวมไปถึงการนำนวัตกรรมไปสู่การทำการตลาดนวัตกรรมด้วย

ดร. พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สนช. มุ่งหวังว่าโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้านี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย ในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมผ่านความร่วมมือเชื่อมโยงองค์ความรู้จากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรมและเป็นต้นแบบโครงการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม และส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมทางนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างก้าวกระโดด”

สำหรับเอกชนที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการนี้ จะต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการดำเนินโครงการ และสามารถแก้ปัญหาภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมได้ที่ www.nia.or.th/thematic

 

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ