Tuesday, January 18Modern Manufacturing
×

นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking Vol.13 ฉบับเดือน March – April 2017

MM Machine Tools & Metalworking vol.13 ฉบับเดือน March – April 2017การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ผ่านรูปแบบการดำเนินกงานด้วยการสร้างเครื่อข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็น 3 แผนยุทธศาสตร์หลักซึ่งเป็นนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแนวทางสำคัญให้แต่ละส่วนขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค 4.0 อย่างต่อเนื่อง หากมองภาพรวมเศรษฐกิจไทยพอบข้อมูลว่าในปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตร้อยละ 3.2 โดยที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 มีการเติบโตได้ใกล้เคียงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 คือร้อนละ 3 พร้อมกันนี้ ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังประมาณการเศรษฐกิจไทยทั้งปั 2560 อยู่ที่ร้อยละ 3.3

โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยโดยภาพรวมดังกล่าวนั้น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นฟันเฟืองหลัก โดยตัวแปรทีสำคัญนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการผลิตใหม่ๆ นวัตกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการผลิตอย่างหลากหลายด้วยกัน ดังนั้นการก้าวทันด้วยการเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างสอดคล้องเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะเทรนด์เทคโนโลยีที่สำคัญอย่าง Internet of Things และเทคโนโลยี 4.0

ในภาคของอุตสาหกรรมที่เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามอง อย่างอุปกรณ์การแพทย์ก็เติบโตด้วยแรงเคลื่อนของเทคโนโลยีดังกล่าว โดย ดร.วงศ์วิทย์ เสนะวงศ์ อาจารย์จากสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “… โลกเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดขึ้นทุกวัน ทำให้ในยุคใหม่นี้ ผู้ควบคุมข้อมูลคือผู้ชนะ การแข่งขันวัดกันที่การรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมาก และแม่นยำไม่เว้นกระทั่งในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุข

โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นเทรนด์ในอนาคนต้องมีลักษณะเป็น Wearable Devices สามารถสวมใส่พกพาติดตัวได้ ตรวจจับข้อมูลและแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ และทันท่วงที อย่างสมาร์ทวอชที่มี Embed System หรือสมองกลฝังตัว สามารถนับก้าวเดิน
ตรวจจับความดันและการทำงานของหัวใจได้ นอกจากใช้ในกลุ่มคนรักสุขภาพแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน อีกด้วย…” ติดตามได้ในคอลัมน์ EXCLUSIVE TALK หน้า 37-41 พร้อมกับคอลัมน์อื่นๆ ที่น่าสนใจในฉบับ

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book 

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×