นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน April 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน April 2017Aging Society, Policy Change, Climate Change, Made in China 2025, High Mix Low Volume

ทั้ง 5 Keywords ถือเป็นส่วนหนึ่งของ External Factor ที่สำคัญในยุค Industry 4.0 อย่างเช่น การที่อีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจะเข้าสู่ยุคของ Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น สิ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดในภาคของอุตสาหกรรมการผลิตเห็นจะได้แก่เรื่องของ Labor Intensive หรือการขาดแคลนแรงงานในวัยทำงาน หรือปรากฏการณ์ที่กำลังสร้างความตื่นตัวของโลกอย่าง Made in China 2025 หรือการที่ประเทศจีนตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าในระดับ Hi-End ซึ่งนับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องจับตามอง รวมทั้งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

สำหรับเรื่องของ High Mix Low Volume หรือความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นในการที่จะผสมผสานชิ้นงานให้ได้ตามที่ต้องการ แต่ในขณะที่คำสั่งต่อยอดการผลิตนั้นลดลงก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องพบเจอในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ โจทย์ในการ Set Up ไลน์การผลิตให้เร็วขึ้น มีฟังก์ชั่นในการรองรับกระบวนการผลิตที่หลากหลายขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายๆ Internal Factor ด้วยกันในการนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับแก้โจทย์ของแต่ละองค์กรผสานไปกับการคำนึงถึงเรื่องราวของ Economic, Environmental และ Social หรือแนวทางที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนั่นเอง

สำหรับ MODERN MANUFACTURING ฉบับนี้ คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีการวิเคราะห์แนวโน้มของ 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนคำแนะนำถึงผู้ประกอบการในเรื่องการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัล ในคอลัมน์ EXCLUSIVE INTERVIEW อีกหนึ่งคอลัมน์ที่ไม่ควรพลาด คือ RENEWABLE ENERGY โดยคุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำเสนอเรื่องวิกฤตพิชิตโอกาส พลังงานทดแทนไทย ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงอะไรคือวิกฤต อะไรคือโอกาสของพลังงานทดแทนไทยได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

ติดตามเรื่องอื่นๆ ภายในเล่ม และพบกันใหม่ฉบับหน้า

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย