fbpx
Monday, May 25Modern Manufacturing

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน April 2017

นิตยสาร Modern Manufacturing Vol.15 ฉบับเดือน April 2017Aging Society, Policy Change, Climate Change, Made in China 2025, High Mix Low Volume

ทั้ง 5 Keywords ถือเป็นส่วนหนึ่งของ External Factor ที่สำคัญในยุค Industry 4.0 อย่างเช่น การที่อีก 10 ปีข้างหน้า ไทยจะเข้าสู่ยุคของ Aging Society อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น สิ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดในภาคของอุตสาหกรรมการผลิตเห็นจะได้แก่เรื่องของ Labor Intensive หรือการขาดแคลนแรงงานในวัยทำงาน หรือปรากฏการณ์ที่กำลังสร้างความตื่นตัวของโลกอย่าง Made in China 2025 หรือการที่ประเทศจีนตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าในระดับ Hi-End ซึ่งนับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องจับตามอง รวมทั้งปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

สำหรับเรื่องของ High Mix Low Volume หรือความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นในการที่จะผสมผสานชิ้นงานให้ได้ตามที่ต้องการ แต่ในขณะที่คำสั่งต่อยอดการผลิตนั้นลดลงก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องพบเจอในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ โจทย์ในการ Set Up ไลน์การผลิตให้เร็วขึ้น มีฟังก์ชั่นในการรองรับกระบวนการผลิตที่หลากหลายขึ้น เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายๆ Internal Factor ด้วยกันในการนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับแก้โจทย์ของแต่ละองค์กรผสานไปกับการคำนึงถึงเรื่องราวของ Economic, Environmental และ Social หรือแนวทางที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนั่นเอง

สำหรับ MODERN MANUFACTURING ฉบับนี้ คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีการวิเคราะห์แนวโน้มของ 10 อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนคำแนะนำถึงผู้ประกอบการในเรื่องการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัล ในคอลัมน์ EXCLUSIVE INTERVIEW อีกหนึ่งคอลัมน์ที่ไม่ควรพลาด คือ RENEWABLE ENERGY โดยคุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำเสนอเรื่องวิกฤตพิชิตโอกาส พลังงานทดแทนไทย ซึ่งมีการวิเคราะห์ถึงอะไรคือวิกฤต อะไรคือโอกาสของพลังงานทดแทนไทยได้อย่างน่าสนใจทีเดียว

ติดตามเรื่องอื่นๆ ภายในเล่ม และพบกันใหม่ฉบับหน้า

อ่านฟรี ในรูปแบบ E-Book

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย