fbpx
Thursday, September 24Modern Manufacturing

บอร์ด อีอีซี ไม่พิจารณาข้อเสนอ ซีพี ยื่นซอง อู่ตะเภา

บอร์ด อีอีซี เห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และ มีมติไม่รับพิจารณา ข้อเสนอ กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง ยื่นซองประมูล โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ล้าช้า

รายงานข่าวจาก ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 7/2562 ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณา และรับทราบความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วย

โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน กพอ.รับทราบ ผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมการลงนามสัญญาร่วมทุน ได้แก่

การจัดทำเอกสารแนบท้ายร่างสัญญาร่วมลงทุน เรื่องทางเทคนิค การเงิน และกำหนดรายละเอียดเพื่อตรวจสอบหน้าที่ของ รฟท. ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐที่ต้องดำเนินการเป็นการเฉพาะ

การเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รฟท. รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเด็นมาตรการป้องกันลดผลกระทบการเดินรถไฟ ฯ การดำเนินงานศูนย์ร้องเรียน และสอบถามความวิตกกังวลของผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น รวามทั้งการจัดตั้งหน่วยงานบริหารสัญญาโครงการฯ และการจัดทำแผนส่งมอบพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้

ส่วนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 กพอ. รับทราบ ความเห็นของกรรมการ กพอ. ต่อร่างสัญญาร่วมลงทุน และคำชี้แจงของ กนอ. ต่อร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ และจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก กพอ. รับทราบและพิจารณาเห็นด้วย ต่อความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่มีมติยืนไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6/10 และกล่องที่ 9/10 ของกลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง ฯ เนื่องจากได้ยื่นหลังกำหนดเวลาตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน โดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาต่อกลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งฯ ต่อไป

Kanokkarn .T