Thursday, July 25Modern Manufacturing
×

บางจาก ร่วม เสวนา “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” 

บางจาก ร่วม เสวนา “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญร่วมเสวนาและบรรยายสะท้อนแนวทางสร้างความยั่งยืน 2 เวที ในหัวข้อเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตและเส้นทางสู่ความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทบางจาก 

บางจาก ร่วม เสวนา “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” 

โดยนางกลอยตา ได้ร่วมเสวนา “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” ในงานมหกรรมรวมพลัง SMEs ไทย ร่วมกับ นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และบรรยายหัวข้อ “Sustainable Organization Best Practices” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร TMA Executive Management Development Program: The Next Disruptor, EMDP รุ่น 33 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในทั้ง 2 เวที 

บางจาก ร่วม เสวนา “ส่องโอกาส SMEs รุกตลาดคาร์บอนเครดิต” 

นางกลอยตา ได้กล่าวถึงการสร้างความยั่งยืนนางกลอยตาได้กล่าวถึงการสร้างความยั่งยืน ที่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยบางจากฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาสมดุลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจและคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม สมดุลเรื่อง ESG ที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน 

รวมถึงการสร้างสมดุลของธุรกิจของบางจากฯ จากการมีธุรกิจที่หลากหลาย 5 ธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจชีวภาพ และธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ การสร้างความยั่งยืนยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกัน นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาต่อยอด ร่วมกันทำงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับประเทศไทย ได้ตั้งเป้า Net Zero GHG Emissions ในปีพ.ศ. 2593 โดยมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นหนึ่งในกลไกผลักดัน เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน นำรายได้ไปสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งบางจากฯ ได้จัดตั้ง Carbon Markets Club เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เกิดจาก 11 องค์กรก่อตั้งเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และได้มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรและเปิดรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง จนวันนี้ มีสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและองค์กรกว่า 1,000 รายแล้ว

Nichaphan W.
PR Marketing
Public Relations Marketing
READ MORE
×