Thursday, August 11Modern Manufacturing
×

บีซีพีจี ปันผลหุ้นละ 0.16 บาท

บีซีพีจี ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ธันวาคม 2562

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4  ธันวาคม 2562  และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
Marketing Executive
READ MORE
×