fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

บีโอไอ คาด ปีนี้ ส่งเสริมการลงทุน แตะ 7.5 แสนล้าน

บีโอไอ คาดงาน Thailand’s Investment Year – What’s New? ดันยอดส่งเสริมการลงทุน ปีนี้ตามเป้าหมาย 750,00 ล้านบาท

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกรลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า งานสัมมนา “Thailand’s Investment Year – What’s New?” ที่จัดขึ้นนี้ จะสามารถ สื่อสารให้นักลงทุนทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมดเพื่อยื่นขอส่งเสริมการลงทุน หวังว่าจะช่วยผลักดันยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนปีนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 750,00 ล้านบาท ซึ่ง 2 มาตรการสำคัญที่นำมาเสนอนี้ ประกอบด้วย  มาตรการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อาทิ มาตรการปีแห่งการลงทุน สมาร์ทซิตี้ มาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะ “มาตรการปีแห่งการลงทุน” จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ บีโอไอได้ใช้โอกาสนี้เปิดตัวระบบบริการผ่านออนไลน์ใหม่ล่าสุด ภายใต้แนวคิด “BOI Digital Transformation” เช่น การบริการค้นหาสิทธิประโยชน์ส าหรับโครงการที่จะขอรับการส่งเสริมการลงทุน การบริการแจ้งผลการอนุมัติให้การส่งเสริมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการที่จะอำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้นักลงทุนในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

สำหรับภายในงานได้จัดเวทีการเสวนา “รวมพลังมาตรการสนับสนุน เพื่อยกระดับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก 4 กระทรวงเศรษฐกิจส าคัญ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการลงทุนและผู้ประกอบการ ได้แก่ “การเปลี่ยนโฉมไทยด้วย Connectivity” โดยปลัดกระทรวงคมนาคม “มาตรการสนับสนุนนวัตกรรมและ Startup” โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“การปฏิวัติดิจิทัล: กระจายโอกาสให้คนไทยทั้งประเทศ” โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่ยุค 4.0” โดยผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ยังมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษาแบบครบวงจรจาก 8 หน่วยงาน คือ บีโอไอ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และอีอีซีไอ มีนักลงทุนแสดงความสนใจขอรับคำปรึกษากว่า 200 คน แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่เกินคาด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อแนวโน้มการลงทุนในปีแห่งการลงทุนนี้

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T