fbpx
Saturday, January 23Modern Manufacturing

บ้านปู เสริมทัพผู้บริหาร พัฒนาธุรกิจพลังงาน

บ้านปู เสริมทัพทีมผู้บริหารใหม่ ขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Greener & Smarter ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ ผ่านโมเดล สมาร์ทซิตี้โซลูชัน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูได้แต่งตั้ง นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนแรกของบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด โดยจะเข้ามารับบทบาทสำคัญในการวางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ และบริหารจัดการภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบ้านปูฯ เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ที่สำคัญสามารถขยายบริการที่ครบวงจรให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ก่อนที่จะร่วมงานกับบ้านปูฯ นายเจมส์ มีประสบการณ์ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งแวดวงการเงิน การธนาคาร และโทรคมนาคม รวมระยะเวลายาวนานกว่า 24 ปี โดยเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการบริหารงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สำหรับประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคาร เคยเป็นผู้บริหารที่ได้รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัลทั้งหมดของธนาคารยูโอบี ซึ่งมีพนักงานภายใต้ความรับผิดชอบกว่า 1,500 คน และเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกสิกรไทย

ทั้งยังถือเป็นผู้บริหารระดับสูงที่อายุน้อยที่สุดในแวดวงธุรกิจธนาคาร และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีถึงความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการบุคลากร ที่ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ พร้อมให้อิสระในการตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ รวมถึงยังมุ่งส่งเสริมทักษะ สร้างความรู้ความชำนาญให้แก่พนักงานภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ทำงานในแวดวงโทรคมนาคมมายาวนานทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา และจีน เป็นต้น จึงเชื่อว่านายเจมส์จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการบุคลากรของบ้านปูฯ ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับ นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสมาร์ทซิตี้โซลูชันแบบครบวงจร โดยจะได้รับบทบาทสำคัญในการบริหาร บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมกับนายเจมส์ ทั้งด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจและการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มาเสริม Portfolio กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานให้แข็งแกร่งขึ้น

ก่อนก้าวมาเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด นางสาวกนกวรรณ เคยร่วมงานกับบ้านปูฯ มาเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ในฐานะผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย โดยเป็นผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการสัญญา การควบรวมกิจการของโครงการต่างๆ ในหลายประเทศ และยังได้รับบทบาทด้านการบริหารงานที่สำคัญมากมาย รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมขับเคลื่อนบ้านปูฯ ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่และเป็นหนึ่งในทีมก่อตั้งบ้านปู อินฟิเนอร์จี โดยนางสาวกนกวรรณ ถือเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรอย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงมุ่งมั่นมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจ และหาพันธมิตรชั้นนำมาเสริมระบบนิเวศของธุรกิจบ้านปูฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในบริษัท ซันซีป กรุ๊ป บริษัท ดูราเพาเวอร์ เทคโนโลยี (สิงคโปร์) และบริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ตลอดจนมีแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ คือ มุ่งเน้นการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ที่กระตุ้นให้พนักงานแสดงความคิด คิดนอกกรอบ ทำงานเป็นทีม และปรับตัวให้ก้าวทันสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้ง นายชนิต สุวรรณพรินทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจพาหนะไฟฟ้า (Banpu Electric Vehicle Business) โดยนายชนิตจะรับผิดชอบหน่วยธุรกิจพาหนะไฟฟ้าของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด Mobility as a service ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้บริการพาหนะไฟฟ้าและขนส่งแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างแอปพลิเคชัน เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อมอบบริการและโซลูชันที่ตอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ และรองรับการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ยังรวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี และส่งมอบโซลูชันพร้อมบริการต่างๆ ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร

นายชนิต มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจของบริษัทชั้นนำหลากหลายแห่งมายาวนานกว่า 30 ปี เป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีถึงความเชี่ยวชาญในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และการนำนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่องค์กร

จากประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงเทรนด์ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดและกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ พร้อมสร้าง S-Curve ให้แก่ธุรกิจอยู่เสมอ หรือการวิเคราะห์ระบบนิเวศของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ เพื่อมองหากลยุทธ์ หรือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับบ้านปูฯ นายชนิต เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC และเป็นหนึ่งในทีมผู้บริหารที่นำ TACC เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI)

อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท กรีนสปอต จำกัด (ไวตามิ้ลค์), บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงเชื่อว่าจะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งและมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการนำเสนอบริการและโซลูชันที่ตอบเทรนด์ตลาดและตรงใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T