fbpx
Friday, August 7Modern Manufacturing

กลุ่ม ปตท. ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ มุ่งมั่นดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดสรรงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และปรับปรุงสวนสาธารณะในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวมาบตาพุด จังหวัดระยองให้ดียิ่งขึ้นไป

คุณทรงศักดิ์ คล่องกำไร อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และหัวหน้าคณะทำงานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสังคมโดยรอบในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการสร้างอาชีพมาโดยตลอด โดยในปี 2561 ได้จัดเตรียมแผนที่จะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา (ปี 2550 – 2560) ซึ่งกลุ่ม ปตท. ดำเนินโครงการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง (โรงพยาบาลมาบตาพุดเดิม) กลุ่ม ปตท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมาตั้งแต่ ปี 2557 – 2561 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณโดยรวมทั้งสิ้น 50,030,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้โรงพยาบาลฯ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อมและมีคุณภาพ สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพและอนามัยของชุมชนให้ดีขึ้น

ส่วนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้น กลุ่ม ปตท. ได้จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีขนาดพื้นที่ 30 ไร่ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท อีกทั้งได้จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วัดกรอกยายชา บนเนื้อที่กว่า 42 ไร่ ใช้งบประมาณกว่า 13 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่ธรณีสงฆ์ วัดกรอกยายชา ให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าวัดมาบตาพุด โดยจัดสร้างสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน บนเนื้อที่ 11.7 ไร่ ด้วยงบประมาณกว่า 12 ล้านบาท เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ออกกำลังกายของชุมชนชาว มาบตาพุดอีกด้วย ซึ่ง กลุ่ม ปตท. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา และสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนในพื้นที่ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถดูแลรักษาทรัพย์สมบัติส่วนรวมให้คงอยู่ตลอดไป

นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง กล่าวว่า แต่เดิมโรงพยาบาลมาบตาพุด แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีพื้นที่รับผิดชอบ 38 ชุมชน มีผู้ป่วยเข้ารับบริการปีละกว่า 100,000 คน แต่โรงพยาบาลมีขีดจำกัดเนื่องจากไม่มีแพทย์เฉพาะทางรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษา กลุ่ม ปตท. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เข้ามาให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่ ปี 2557 จึงทำให้โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยสามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกจากเดิมจำนวน 100,000 คน ในปี 2556 เป็น 200,000 คน และในปี 2561 โรงพยาบาลจะสามารถตอบรับความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลระดับจังหวัด

คุณสมหมาย ศรีอัสดร ประธานชุมชนหัวน้ำตก จังหวัดระยอง กล่าวว่า เมื่อกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้เข้ามาดูแลและพัฒนาสวนสาธารณะก็ทำให้ประชาชนทั้งในพื้นที่เดิมและในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาออกกำลังกาย พบปะพูดคุย และทำกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ในสวนสุขภาพทั้ง 3 แห่ง กว่า 500 คน/วัน สวนสุขภาพทั้ง 3 แห่ง จึงเป็นเสมือนปอดของชุมชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Jeeraporn T. on Email
Jeeraporn T.
นักข่าวสายอุตสาหกรรม ประจำกองบรรณาธิการ เว็บไซต์ MMThailand.com
พร้อมเกาะติดข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม อาทิ ข่าวนโยบายภาครัฐ งานวิจัยใหม่ๆ ข่าวธุรกิจอุตสาหกรรม ข่าวโรงงานอุตสาหกรรม ข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรม ฯลฯ