fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

ผลักดัน “นวนคร” Smart City ด้านพลังงาน

กฟผ.จับมือ NNEG ศึกษาพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้านพลังงานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) ว่า ความร่วมมือดังกล่าว กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบระบบโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่เข้าเงื่อนไข Smart City

ตลอดจนศึกษางบประมาณการลงทุน รูปแบบการลงทุน รูปแบบทางธุรกิจ และผลตอบแทนการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อันมีส่วนช่วยผลักดันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ตามนโยบาย ENERGY 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมภารกิจการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของ กฟผ.

ด้านนายธนาธิษณ์ ช้อยแสง กรรมการผู้จัดการ NNEG กล่าวว่า ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี มีปริมาณมากขึ้น และเพื่อให้การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภายในเขตอุตสาหกรรมของ NNEG มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมมือกับ กฟผ. ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของทั้ง 2 องค์กร

สำหรับ การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน มีระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี นับจากวันลงนามสัญญา โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะส่วนที่อยู่ในโครงข่ายการประกอบธุรกิจของ NNEG ทั้งนี้ กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการศึกษาการพัฒนา Smart City ด้านพลังงาน และมี NNEG เป็นที่ปรึกษาให้การสนับสนุนข้อมูลและการเข้าพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากร และบุคลากรด้าน Smart Grid

รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ เกิดการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และเกิดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Smart Grid และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของประเทศต่อไป

Kanokkarn .T