fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

พพ.มอบรางวัล 137 แบบอาคารประหยัดพลังงาน

พพ. มอบรางวัล 137 แบบอาคาร และฉลากอาคารกับอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ BEC 17 แบบอาคาร ประจำปี 2562 พร้อมเดินหน้าใช้มาตรการคุมอาคารใหม่-ดัดแปลงขนาด 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน พพ. เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้มีอาคารของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้น 137 อาคาร และผ่านการคัดเลือกได้รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 17 อาคาร แบ่งเป็น ฉลากระดับดีเด่น 1 อาคาร, ฉลากระดับดีมาก 9 อาคาร, ฉลากระดับดี 7 อาคาร ครอบคลุมอาคารเรียน สำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม เป็นต้น

ทั้งนี้ พพ.มีการส่งเสริมให้เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบอาคารใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งระหว่างปี 2559 – ปัจจุบัน ได้ดำเนินการมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 114 อาคาร และโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนกว่า 700 อาคาร

และยังได้เตรียมความพร้อมขยายเกณฑ์บังคับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารดัดแปลงต่อไป เพื่ออาคารมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบอาคารให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน BEC ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับอาคารขนาดพื้นที่ 10,000, 5,000, 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T