fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

พพ.-อมตะ ดึงโรงงานปรับตัวสู่ Smart City

พพ.- อมตะ ดึงโรงงานปรับตัวสู่อุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ 4.0 ด้าน อมตะ เดินหน้าศึกษาโปรเจคต์โซลาร์ลอยน้ำ สร้างพลังงานสะอาดป้อนภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนวลจันทร์เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยภายในงานเสวนาหัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมพลังงานกับการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะหรือ สมาร์ท ซิตี้ (Smart City) ” ว่าเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและเป็นพื้นที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงจากจำนวนสถานประกอบการที่มีการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งการพัฒนานิคมฯทั้งสองแห่งกำลังมุ่งเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ในอนาคต ที่สอดคล้องกับการพัฒนาพลังงานของประเทศทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร

ทั้งนี้ พพ.ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานของประเทศเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้พลังงานของประเทศมีความสมดุลและก่อให้เกิดความมั่นคงของระบบการใช้พลังงานสามารถพึ่งพาการใช้ทรัพยากรในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทิศทางของการพัฒนาด้านพลังงานสู่สมาร์ท ซิตี้ จะให้ความสำคัญการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาต่อยอดกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทั้งในภาคการผลิตและการบริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0ตามโยบายของรัฐบาล

“การบริหารจัดการด้านพลังงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดังนั้นการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในโรงงานทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การออกแบบอาคารโรงงานรวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลทำให้ภาคการผลิตของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะรวมถึงยังสอดรับแนวทางการลดใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ พ.ศ.2558-2579 หรือ (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)ที่กำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานร้อยละ 30 ภายในปี 2579” นางสาวนวลจันทร์กล่าว

ด้านนายอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิริตี้ เซอร์วิส จำกัดเป็นบริษัทในกลุ่มอมตะ กล่าวว่า อมตะได้วางเป้าหมายในการพัฒนา สมาร์ทซิตี้กำหนดเป็นแผน ระยะ 5 ปี ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการกำหนดกรอบพื้นที่ในการทำ สมาร์ท ซิตี้ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 10 ตร.กม. โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2563ซึ่งในส่วนของสมาร์ท เอเนอร์จี้หรืออัจฉริยะ ด้านพลังงานขณะนี้อมตะได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำ (SolarFloating) และการนำขยะมาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้าเพื่อการนำทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนน้ำบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่มอมตะ จะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งด้านการลงทุนและขนาดกำลังการผลิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งที่จะสามารถนำมาผลิตได้ทั้งในกระบวนการผลิตน้ำที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรมรวมถึงรูปแบบการจัดจำหน่ายเพื่อเชื่อมโยงเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก (Grid) สำหรับขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ซึ่งจะนำร่องในนิคมฯ อมตะ ซิตี้ชลบุรี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มเห็นความชัดเจนประมาณปี 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T