fbpx
Tuesday, January 19Modern Manufacturing

พัฒนาอู่ตะเภาตามแผน หลังศาลยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราว

กรณีที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอยื่นคำขอ ให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวฯ ต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองได้มีคำสั่งถึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้จัดส่งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นั้น

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ทร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค ตะวันออก กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ทำการจัดส่งเอกสารชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อศาลเรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มอบหมายให้พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะเป็นผู้ให้ถ้อยคำต่อศาล ศาลปกครองได้รับฟังและสอบถามให้เกิดความชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วนั้น คณะกรรมการคัดเลือกได้รับหนังสือแจ้งถึงผลการพิจารณาจากศาลปกครองลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยศาลปกครองได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีที่มีข้อพิพาท และให้เป็นที่สุด

ส่วนการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ซองคุณสมบัติทั่วไป) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย และอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาข้อเท็จจริงการอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีมติให้พิจารณาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และความยุติธรรม แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

ทั้งนี้ คาดว่าการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอุทธรณ์ จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการพิจารณาเอกสารข้อเสนอภายหลังจากทราบผลของการพิจารณาแล้ว โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารเวลาและการดำเนินงานให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนงานโครงการฯ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T