fbpx
Sunday, March 29Modern Manufacturing

ม.นเรศวร ชนะเลิศ ประกวด นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า

โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ทีม มหาวิทยาลัยนเรศวร ชนะเลิศ ประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศ ผลกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท  ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลงานระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวรัชดาพร  เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ เปิดเผยว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาของ กฟผ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ การใช้งานของประชาชน โดยแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า  โดย กฟผ. ได้ศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนที่หลากหลาย อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ

อีกทั้งได้ศึกษาค้นคว้าพลังงานทดแทนจากต่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต โดยมีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เข้ามากว่า 30 ทีม แต่ละผลงานนั้นมีความน่าสนใจแปลกใหม่ และสะท้อนแนวคิดมุมมองด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอีกด้วย โดยการประกวดมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายประภาพงษ์ วางทุกข์ วิศวกร ระดับ 10 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเฉลิมพงษ์  กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SLT) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางพัชรินทร์  ลินพิศาล  ผู้จัดการส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และนายทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์  จำกัด

สำหรับผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้ โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” มี 4 รางวัล ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน ระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผลงาน ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนาโนเซลลูโลสจากข้าวโพดผสมนาโนคาร์บอนทิวบ์ที่ได้จากสลัดจ์และน้ำมันหมูเหลือทิ้ง  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผลงาน ระบบจัดการพลังงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง          โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

• รางวัลชมเชย คือ ผลงาน ชุดคิทวิลแชร์ไฟฟ้า  โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Nichaphan W.