Friday, June 18Modern Manufacturing
×

ยอดผลิตรถยนต์ เดือนมี.ค.สูงสุดรอบ 68 เดือน

ส.อ.ท.เผย ยอดผลิตรถยนต์ เดือนมีนาคม 2562 สูงสุดในรอบ 68 เดือน ส่งออก 117,708 คัน สูงสุดในรอบ 18 เดือน ขายในประเทศ 103,164 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง-ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม 2562 มียอดการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 198,821 คัน สูงสุดในรอบ 68 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 1.83 จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 และผลิตรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.31 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 8.6ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก เดือนมีนาคม 2562 ผลิตได้ 103,838 คัน เท่ากับร้อยละ 52.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 0.1 ส่งการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ผลิตได้ 94,983 คัน เท่ากับร้อยละ 47.77 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 4.01

สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมีนาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 103,164 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 8.5 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 25.3 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมียอดจองรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 กว่า 37,000 คัน มีการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงการท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงเติบโต

ส่วนการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนมีนาคม 2562 ส่งออกได้ 117,708 คัน สูงสุดในรอบ 18 เดือน เท่ากับร้อยละ 113.36 ของยอดผลิตเพื่อส่งออก เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 6.09 โดยส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดเอเชีย ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดยุโรป ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 59,785.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ร้อยละ 1.46 มูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 91,366.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.64

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×