Friday, December 3Modern Manufacturing
×

ยอดผลิตรถยนต์ เดือน พ.ย. ลดลง 21.79%

ส.อ.ท. เผย ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ย. 62 ลดลง 21.79%  ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ ลดลง 16.2 % ส่วนยอดส่งออก ลดลง 19.25% ลดลงเกือบทุกตลาด เว้น ตะวันออกกลาง และแอฟริกา


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือนพ.ย.62 อยู่ที่ 75,185 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 19.25% โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นผลจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง และจากการเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ดังกล่าวด้วย ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 39,369 ล้านบาท ลดลง 18.14% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน

สำหรับในช่วง 11 เดือนแรกของปี 62 (มกราคม – พฤศจิกายน) มียอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 981,838 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน 6.07% คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 508,371 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.14%

ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพ.ย.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 79,299 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว 16.2% สาเหตุที่ยอดขายภายในประเทศลดลง เนื่องจากการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ ประกอบกับเป็นช่วงเปลี่ยนรุ่นรถยนต์นั่งอีโคคาร์หลายบริษัทและเปลี่ยนรุ่นรถกระบะในบางบริษัท แต่ยังเพิ่มขึ้น 2.8% จากเดือนต.ค.62 ส่งผลให้ 11 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม – พฤศจิกายน) มียอดขายรถยนต์ 918,267 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.1%

ขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนพ.ย.62 มีจำนวนทั้งสิ้น 154,088 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 21.79% จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลง 35.18% และ 18.88% ตามลำดับ และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ลดลง 13.61% และ 24.39%  ตามลำดับ เนื่องจากเปลี่ยนรุ่นรถยนต์นั่งรถอีโคคาร์รุ่นที่ 2 ซึ่งจะต้องผลิตภายในปีนี้ และมีการเปลี่ยนรุ่นรถกระบะของบางบริษัท แต่เพิ่มขึ้น 0.85% จากเดือนตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ส่งผลให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,879,502 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.95%

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nichaphan W.
READ MORE
×