fbpx
Saturday, September 19Modern Manufacturing

ยูเอซี ร่วมทุน “โรงไฟฟ้าขยะ” สปป.ลาว

ยูเอซี โกลบอล เผย บริษัทย่อย ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ เข้าร่วมทุน โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ในสปป.ลาว มูลค่า 990 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในปลายปี 62

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้อนุมัติให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุน 50.01% ในบริษัทร่วมทุนใหม่ในลาว เพื่อดำเนินโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ที่นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 990 ล้านบาท โดยคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ Vientiane Waste Management (VWM) ทุนจดทะเบียน 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 297 ล้านบาท ภายในไตรมาส 3 ปี 2562

สำหรับผู้ร่วมลงทุนในโครงการนอกจากกลุ่ม UAC แล้ว ยังประกอบด้วย บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ถือหุ้น 29.99% โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ประกอบธุรกิจร่วมลงทุนหรือถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนในและต่างประเทศ และบริษัท ขวัญเมืองกรุ๊ป (KMG) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในลาว ถือหุ้น 20% โดย KMG เป็นผู้ได้รับสัมปทานขยะมูลฝอยในเวียงจันทน์

โครงการการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ตั้งอยู่บนที่ดินพื้นที่สัมปทานของผู้ร่วมทุนในลาว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปลายปี 62 โดย VWM ได้รับสิทธิในสัมปทานที่ดินและบ่อขยะ จากแผนกแผนการและการลงทุน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 45 ปี ซึ่งสิทธิในสัมปทานที่ได้มา โครงการจะได้ขยะชุมชนจากนครหลวงเวียงจันทน์ ปริมาณเริ่มต้นที่ 400 ตันต่อวัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของโครงการ ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์จากขยะชุมชน เพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีกำลังการผลิตประมาณ 6 เมกะวัตต์ (MW) , ขายพลาสติกรีไซเคิลให้กับบริษัทเอกชน โดยมีปริมาณการรับซื้อประมาณ 13,200 ตันต่อปี และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของสปป.ลาว โดยมีปริมาณการรับซื้อประมาณ 30,000 ตันต่อปี

ทั้งนี้ เงินร่วมทุนของบริษัทร่วมทุนทั้ง 3 ราย มีจำนวนประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 297 ล้านบาท โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน โดยเงินทุนในส่วนของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มาจากเงินกู้ยืมจาก UAC ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากผลการดำเนินธุรกิจ ส่วนเงินลงทุนที่เหลือ 693 ล้านบาท จะมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ระยะยาว 7 ปี

ส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และยังเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบการกำจัดขยะในเขตชุมชนในลาว เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7

Kanokkarn .T