Wednesday, December 1Modern Manufacturing
×

ความร่วมมือระเบียงการค้าจีน-สิงคโปร์เชื่อม Logistics ภาคพื้นดิน-น้ำ 71 ประเทศ

ความร่วมมือระเบียงการค้าจีน-สิงคโปร์เชื่อมท่าเรือกว่า 155 แห่ง ใน 71 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกระดับเส้นทางสายไหมเดิมรวมถึงเปิดเส้นทางสายไหมภาคพื้นน้ำเพิ่มเติมสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วย

ระเบียงการค้าภาคพื้นดิน-น้ำใหม่นี้เป็นเส้นทางการค้าและโลจิสติกส์ที่ได้รับความร่วมมือจากจีนภาคตะวันตกและกลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของ China-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น China-Singapore Southern Transport Corridor ในปี 2018

ด้วยการใช้ Chongqin เป็นฮับการขนส่งของแนวความร่วมมือในขณะที่อ่าว Beibu ของ Gungxi นั้นเป็นทางเชื่อมท่าเรือไปยังสิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมขบวนรถไฟจีนและยุโรปที่สามารถเดินทางได้จากหลากหลายมณฑลในจีนตะวันตกก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เอเชียกลาง เอเชียใต้ และยุโรป การเชื่อมต่อเส้นทางทั้งอากาศยาน ภาคพื้นดิน ภาคพื้นน้ำ ทำให้อนาคตด้านโลจิสติกส์ของจีนมีความเข้มแข็งอย่างมาก เพิ่มเศรษฐกิจและการค้าภายใต้ Silk Road Economic Belt และ the 21st-Century Maritime Silk Road เกิดการตื่นตัวและมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ที่มา:

Xinhuanet.com

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
Thos
"Judge a man by his questions rather than his answers"
Voltaire
READ MORE
×