fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

ราคาน้ำมันปรับขึ้นลิตรละ 50 ส.ต.

ปตท.-บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 19 เม.ย. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ปตท.-บางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 19 เม.ย. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันปตท.เป็นดังนี้ ULG = 37.16 GSH95 = 29.75 E20 = 26.74, GSH91 = 29.48, E85 = 21.14, ดีเซล = 27.79, ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.39, HSD-B20 = 22.79 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Kanokkarn .T