fbpx
Monday, September 21Modern Manufacturing

ลดต้นทุนอย่างไร? ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สำหรับการดำเนินกิจการในแวดวงอุตสาหกรรม เพราะต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดลงได้ ย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรที่มากขึ้น ก็คือ การลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้นั่นเอง

ลดต้นทุนอย่างไร? ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

บทความนี้ ขอนำเสนอเทคนิควิธีในการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งมีปัจจัยและข้อควรคำนึงถึงหลายประการ ที่เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน หรือบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ไม่ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ทำให้ไม่สามารถลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็คือ หลัก 4M ซึ่งประกอบด้วย Material, Man, Machine และ Method โดยทั้ง 4 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการผลิต ที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำที่สุดด้วยเช่นกัน

หลักการบริหาร 4M ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

 • Material ต้องบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบให้สูญเสีย หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให้ทันและเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย
 • Man จัดสรรให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะการทำงานได้มากที่สุด โดยมีการจัดสรรรายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงการรักษาบุคลากรคุณภาพให้เป็นทรัพยากรองค์กรให้นานที่สุด
 • Machine การจัดการ จัดหาวัสดุและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการทำงานที่เพิ่มผลผลิตได้
 • Method ค้นหาวิธีการใช้ร่างกายที่เหมาะสมกับงาน และออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานได้ อาศัยหลักการเคลื่อนไหวโดยวิธีประหยัด (Motion Economy) ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกและเหนื่อยน้อยที่สุด

ลักษณะของสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 • แสงสว่างมีความเหมาะสมเพียงพอ
 • สีผนังแตกต่างจากสีของเครื่องมือ เครื่องจักรในการปฏิบัติงาน
 • ความสูงต่ำของโต๊ะและม้านั่งควรสอดคล้องกับสรีระของพนักงานให้สามารถทำงานได้สะดวกที่สุด
 • ออกแบบตำแหน่งการวางวัสดุให้เป็นแบบแผนเดียวกัน โดยจัดทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำงานที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้
 • การสร้างรางคล้องสายไฟ เพื่อให้สายไฟ ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 • ไม่ควรให้พนักงานมีการเดินหรือเคลื่อนไหวเพื่อไปหยิบงาน หรือส่งมอบงานให้อีกแผนก เพราะเท่ากับเป็นการสูญเสียเวลาแทนที่จะใช้เวลาเหล่านี้มาเพิ่มเนื้องานแทน
 • การออกแบบแขวนชิ้นงาน เพื่อส่งงานไปยังแผนกต่อไปได้สะดวกและหยิบจับลงมาปฏิบัติงานได้รวดเร็ว

หลักการออกแบบเครื่องมือที่ดี

 • เครื่องมือที่มีด้ามควรออกแบบให้จับถนัด หรือออกแบบเครื่องมือให้นิ้วสามารถทำงานได้ทั้ง 10 นิ้ว
 • ออกแบบ เครื่องมือจับ แทนมือ
 • ออกแบบเครื่องมือหลายชนิดรวมเข้าเป็นอันเดียว

สำหรับข้อควรระวังในการลดต้นทุน คือ คุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรด้วย แม้ว่าการลดต้นทุนจะสามารถทำได้ทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่เคยทำเรื่องการลดต้นทุนมาก่อน โอกาสจะลดต้นทุนย่อมมีสูงกว่าองค์กรที่ลดต้นทุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดต้นทุนนั้น ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเอง แต่หากไม่ทราบว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไร จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการลดต้นทุน หรือหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านการผลิตมาให้คำแนะนำ

นอกเหนือจากการลดต้นทุนด้วยหลักการ 4M แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก็ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกทาง
หนึ่ง ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนั้น สามารถทำได้ 5 วิธี ได้แก่

 1. ผลผลิตเพิ่มโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม (Output เพิ่มขึ้น Input เท่าเดิม)
 2. ผลผลิตเพิ่มและปัจจัยการผลิตลดลง (Output เพิ่มขึ้น Input ลดลง)
 3. ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Output เพิ่มขึ้น Input เพิ่มน้อยกว่า)
 4. ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยการผลิตลดลง (Output คงที่ Input น้อยลง)
 5. ผลผลิตลงลงน้อยกว่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง (Output ลด ลง Input ลดมากกว่า)

สำหรับเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดต้นทุนลงได้ ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม การนำเทคนิควิธีดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว การเพิ่มผลผลิตนั้นถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมก็ตาม เพราะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน หรือการเพิ่มผลผลิต ก็ล้วนแต่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งสิ้น

EXECUTIVE SUMMARY

The Productivity Booster column for this issue would like to share technics to saving costs and improve productivity which have many factors and conditions. We believe that many entrepreneurs didn’t know it before or some of you have already know it but didn’t apply it practically which couldn’t provide a solid result of cost saving.

The entrepreneurs should be considering and analyze it thoroughly through 4M method. The methodology is consisting of Material, Man, Machine and Method which these 4 sectors are essential elements of manufacturing process which need to manage for the best productivity and reduce to the lowest cost. To apply the method, proper knowledge and manufacturing process’s understanding is needed. At last, productivity improvement is a responsible for everybody that involved because the cost saving or productivity improvement are the keys to success both.

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย