Thursday, January 20Modern Manufacturing
×

วิศวฯ ลาดกระบัง ร่วมมือกับผู้นำเครื่องจักรอัจฉริยะ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อเยาวชนไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับบริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการออกแบบ ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี ระบบดิจิทัลและซอฟต์แวร์ จากประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสผนึกพลังความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยสู่โลกกว้างในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตในสังคมต่างภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย

วิศวฯ ลาดกระบัง ร่วมมือกับผู้นำเครื่องจักรอัจฉริยะ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เพื่อเยาวชนไทย

รศ.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ Industry 4.0 นั้น ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากร ผู้ให้บริการอุตสาหกรรม (Industry Service Provider) เป็นจำนวนมากในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ยกระดับปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงงาน พัฒนาเครื่องจักร และกระบวนการผลิตให้มีความเป็นอัจฉริยะด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต มาตรฐานคุณภาพ และช่วยประหยัดพลังงานและการสูญเสียวัตถุดิบ ความร่วมมือประชารัฐระหว่างไทยกับออสเตรเลียครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการเสริมศักยภาพให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ของไทย ในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความทันสมัย

ทั้งนี้ แอนคำ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท แอนอา พีทีวาย จำกัด หรือ ANCA จำกประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 เชี่ยวชาญการออกแบบและประกอบเครื่องจักร CNC Tool และ Grinding Machine ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งใกล้กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง อำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางและการขนส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ส่งออก ปัจจุบัน ANCA มีเครือข่ายการดำเนินงานใน 10 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย อังกฤษ เยอรมนี จีน สหรัฐอเมริกา บราซิล อิตำลี ญี่ปุ่น อินเดีย และประเทศไทย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
READ MORE
×