Friday, December 3Modern Manufacturing
×

สนพ.จัดสัมมนาแผน PDP 2018 อยุธยา

สนพ.เดินสายจัดสัมมนา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ที่จังหวัดอยุธยา

วันที่ 5 มิ.ย. 62 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดการสัมมนา “สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (Power Development Plan : PDP 2018)” ขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2018 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีผลใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า การทำความเข้าใจสาระสำคัญของ PDP 2018 ซึ่งเป็นแผนแม่บทในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว 20 ปี มีความสำคัญ เพราะแผนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ในประเทศ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า และการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจต่อแผน PDP 2018 ครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ มีโรงฟ้าหลายโรงที่สร้างความมั่นคงแก่ภาคกลางและนครหลวง

ด้านนายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สนพ. สรุปสาระสำคัญของแผน PDP 2018 ว่า เป็นแผนหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ตั้งเป้าหมายจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2580 จำนวน 77,211เมกะวัตต์ ปัจจุบันผลิตได้ 46,090 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ตามเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 56,431 เมกะวัตต์ และปลดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุในช่วงปี 2561 – 2580 จำนวน 25,310 เมกะวัตต์

รวมทั้งจะมีการพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการซื้อขายไฟฟ้ากับเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาระบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart Grid) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล ควบคุม และบริหารจัดการการผลิตและจ่ายไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการผลิตไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานโดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อแผน PDP 2018 ต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการมาแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีกำหนดการจะจัดสัมมนาไปยังจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T
READ MORE
×