fbpx
Tuesday, August 11Modern Manufacturing

สนพ.เร่งเครื่องสร้างความรู้สมาร์ทกริด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid)

กระจายองค์ความรู้สู่จังหวัดชลบุรี หลังจากสร้างความรู้ในกรุงเทพและปริมณฑล ย้ำพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (5 พ.ย.62) ได้จัดสัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องจากเวทีสัมมนาที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการก่อนหน้านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระจายองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) ซึ่งระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย 

 “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) ระบบบริหารจัดการที่นำมาใช้กับอุปกรณ์ (Software) และ บุคลากร (Peopleware) ที่มีความสำคัญมากเพราะต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีพลังงานโดยตรง ด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สังเกตจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เราสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานแต่ละเดือนผ่านมือถือได้ สามารถสั่งกดเปิด-ปิดแอร์ได้ก่อนจะขับรถกลับถึงบ้าน และในอนาคตเราอาจไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้พลังงานแต่ยังสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ด้วย จึงทำให้ภาครัฐต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในภาคประชาชนให้รองรับกับเทคโนโลยีอย่างสัมฤทธิ์ผล”สนพ. ได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดว่า จะยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ การยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

สำหรับกิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (5 พ.ย.62) เป็นการขับเคลื่อนการกระจายความรู้สู่จังหวัด หลังจากที่ได้จัดสัมมนาขึ้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการมาแล้ว โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเข้าถึง ครอบคลุม เพื่อให้ได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Modern Manufacturing on FacebookModern Manufacturing on Youtube
Modern Manufacturing
Web Admin
 
นำเสนอข่าวสารความรู้รอบด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต เพื่ออุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย