fbpx
Saturday, January 16Modern Manufacturing

สมอ.ดีเดย์ 15 ก.ค. บังคับใช้กม.ใหม่เพิ่มโทษผู้ทำผิด

สมอ. บังคับใช้กฎหมายมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ หลังปรับปรุง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวก และยังเพิ่มโทษผู้กระทำผิดอีกด้วย


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาโดยลำดับตั้งแต่ พ.ศ. 2511 เป็นต้นมา โดยฉบับนี้เป็นฉบับที่ 8 ที่ได้มีการแก้ไขเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายรัฐบาลที่จะลดขั้นตอนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล โดย พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไข พ.ร.บ.มาตรฐานฯ ฉบับนี้ เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. รวดเร็วทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ทำให้การกำกับดูแลการทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ท้องตลาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขบทลงโทษให้สูงขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลายชนิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินการเปรียบเทียบปรับ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบค่าปรับเป็นผู้เปรียบเทียบปรับเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น เช่น โทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานบังคับโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สมอ. เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็น มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และโทษของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็นจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น ทำให้ สมอ. สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้รวดเร็วขึ้น ลดภาระทางคดี และยังคำนึงถึงการจัดการกับซากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T