fbpx
Wednesday, January 22Modern Manufacturing

สมอ. รับไม้ต่อนั่ง ปธ.การประชุมมาตรฐานอาเซียน

สมอ. นั่งประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน(ACCSQ) ผลักดันความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนจนสำเร็จ เตรียมเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามกันยายนนี้

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality – ACCSQ) จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๒๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือเลิกอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรองที่เกินความจำเป็นให้สอดคล้องกับแนวทางสากล โดย สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทยใน ACCSQ และได้เข้าร่วมดำเนินการในกิจกรรมด้านการมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุม ACCSQ ครั้งที่ 51 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ไทยรับหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่อจากสิงคโปร์ โดย เลขาธิการฯ สมอ. ได้มอบหมาย นายไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ประธานการประชุมดังกล่าว ผลการประชุมสำคัญในครั้งนี้ คือ ที่ประชุมสามารถเห็นพ้องต้องกันในเนื้อหาของความตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Type Approval for Automotive Products – ASEAN AP MRA) ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับผลการทดสอบและการรับรองที่ออกโดยหน่วยบริการทางเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศสมาชิกและได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นหน่วยบริการทางเทคนิคของอาเซียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทดสอบผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนและระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาด โดยจะเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามความตกลงดังกล่าวในเดือนกันยายนปีนี้

นอกจากนี้ สมอ. ตั้งเป้าที่จะผลักดันกิจกรรมสำคัญให้เป็นผลสำเร็จในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธาน ได้แก่ การจัดทำเนื้อหาของกรอบความตกลงยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและการรับรองของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements) และความตกลงยอมรับร่วม (MRA) รายสาขาวัสดุก่อสร้างให้แล้วเสร็จ รวมถึงการพิจารณาให้ได้ข้อสรุปในการขยายการดำเนินงานด้านการมาตรฐานในสาขาใหม่ๆ เช่น การค้าดิจิทัล เมืองอัจฉริยะ เป็นต้น

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า งานด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นงานสำคัญอีกด้านหนึ่งของ สมอ. ที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งการประชุม ACCSQ มีสาระสำคัญเป็นการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานและการรับรอง เพื่อเสริมสร้างการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการมาตรฐานทั้งระดับประเทศและภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือกับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

Kanokkarn .T