fbpx
Sunday, January 19Modern Manufacturing

สมอ. ออก มผช. อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน

สมอ. เร่งกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาหารเพื่อสุขภาพ 17 มาตรฐาน ตอบสนองกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าชุมชน


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการ พิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ 1 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารขึ้นใหม่ 30 มาตรฐาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 17 มาตรฐาน ได้แก่ ผงโรยข้าวจากผัก ผงโรยข้าวจากสาหร่าย ผงโรยข้าวจากจมูกข้าว ผงโรยข้าวจากโปรตีนเกษตร ผงโรยข้าวจาก แมงสะดิ้ง แป้งข้าว ข้าวกรอบปรุงรส ธัญชาติรวมแห้ง ธัญชาติอบกรอบ แผ่นข้าวโพดอบกรอบปรุงรส ซุปเห็ดกึ่งสำเร็จรูป ซุปข้าวโพดกึ่งสำเร็จรูป ซุปถั่วแดงกึ่งสำเร็จรูป ซุปลูกเดือยกึ่งสำเร็จรูป ซุปฟักทองกึ่งสำเร็จรูป ซุปงาดำกึ่งสำเร็จรูป และน้ำผึ้งผง และประเภทเครื่องดื่ม 13 มาตรฐาน ได้แก่ น้ำนมเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำนมเมล็ด อัลมอนด์ น้ำลูกหยีเข้มข้น ใบหญ้าหวานแห้งชงดื่ม ดอกอัญชันแห้งชงดื่ม ดอกกุหลาบแห้งชงดื่ม ปลีกล้วยแห้ง ชงดื่ม กล้วยผงชงดื่ม สับปะรดผงชงดื่ม มันผงชงดื่ม ธัญชาติผงชงดื่ม น้ำนมข้าวโพดผงสำเร็จรูป น้ำนมมะพร้าวผงสำเร็จรูป โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐาน ทั้ง 30 มาตรฐาน และให้ สมอ. ดำเนินการประกาศเป็นมาตรฐานต่อไปได้

นอกจากนี้ ได้ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานเดิมอีก 32 มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น ประเภทอาหาร 15 มาตรฐาน ได้แก่ ผลิตข้าวแตน ข้าวตัง ข้าวตังดิบ ข้าวตอกปรุงรส ข้าวพอง ข้าวคั่ว ข้าวเม่า ข้าวแคบ แผ่นยอ จมูกข้าวอบ ข้าวโพดคั่ว ข้าวโพดทอด โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป แป้งสาลี และ ผัก ผลไม้และธัญชาติอัดแท่ง และประเภทเครื่องดื่ม 17 มาตรฐาน ได้แก่ น้ำนมเมล็ดแปะก๊วย ดอกบัวแห้งชงดื่ม เจียวกู้หลานแห้งชงดื่ม ใบเตยแห้งชงดื่ม ใบย่านางแห้งชงดื่ม รากชะเอมแห้งชงดื่ม ดอกมะลิแห้งชงดื่ม ข้าวชงดื่ม ต้นอ่อนข้าวสาลีแห้งชงดื่ม ข้าวผงชงดื่ม กระชายผงสำเร็จรูป ลำไยผงสำเร็จรูป จับเลี้ยงผงสำเร็จรูป สาหร่ายสไปรูไลนาผงสำเร็จรูป รากชะเอมผงสำเร็จรูป มะขามผงสำเร็จรูป เจียวกู้หลานผงสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตชุมชน เพื่อการรับรองคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศมาตรฐาน มผช. แล้ว จำนวน 1,517 มาตรฐาน โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร 502 มาตรฐาน สมุนไพร 103 มาตรฐาน เครื่องดื่ม 265 มาตรฐาน ผ้าและเครื่องแต่งกาย 109 มาตรฐาน และของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก 538 มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ผลิตชุมชนได้รับการรับรองให้แสดงเครื่องหมาย มผช. แล้ว จำนวน 81,118 ราย (ข้อมูลสะสม)

ทั้งนี้ในปี 2562 (ต.ค. 61- ก.ค. 62) มีผู้ผลิตได้รับการรับรอง จำนวน 4,070 ผลิตภัณฑ์/ราย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมในการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ทั้งนี้ สมอ. จะดำเนินการพัฒนาศักยภาพของหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 : 2012 conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, processes and services เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง มผช.

Kanokkarn .T