fbpx
Thursday, January 21Modern Manufacturing

สมอ.เตรียมประกาศใช้ 9 มอก.พลาสติกชีวภาพ

สมอ. เตรียมประกาศใช้มาตรฐานเพิ่ม ทั้งพลาสติกชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม่ และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน รองรับนโยบายรัฐบาลด้านบีซีจี พร้อมผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ สมอ. จะประกาศใช้มาตรฐานพลาสติกชีวภาพเพิ่มอีก 9 มาตรฐาน รวมที่ประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้ 14 มาตรฐาน เป็น 23 มาตรฐาน เช่น มอก. 2744-2559 หลอดพลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร มอก. 2793-2560 ถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย และ มอก. 2884 เล่ม 1-2560 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสลายตัวได้แบบใช้ครั้งเดียวสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิแล็กติกแอซิด

สำหรับมาตรฐานที่จะประกาศเพิ่ม ได้แก่ ฟิล์มพลาสติกสลายตัวได้สำหรับงานเกษตรกรรม ถุงพลาสติกหูหิ้วรูปตัวยูสลายตัวได้ ถุงพลาสติกเพาะชำกล้าไม้สลายตัวได้ และอิพ็อกซีเรซินชีวฐาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอนุรักษ์และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัด ซึ่งปัจจุบันพลาสติกชีวภาพได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตต่ำ และสามารถย่อยสลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำได้ด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติภายหลังจากการใช้งาน โดยมีคุณสมบัติในการใช้งานเทียบเท่าพลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบบดั้งเดิม สามารถทดแทนการใช้งานที่มีอยู่ได้ สมอ. ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก จึงเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากมาตรฐานพลาสติกชีวภาพที่จะประกาศเพิ่มแล้ว สมอ. ยังอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรฐานการนำวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม่อีก 2 มาตรฐาน คือ ไม้สังเคราะห์พลาสติกผสมชีวมวล เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมมาผสมกับพลาสติกรีไซเคิล ขึ้นรูปเป็นไม้สังเคราะห์ใช้ในงานอาคาร เช่น พื้นระแนง และเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากขยะ โดยนำขยะจากครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่ามาตรฐานดังกล่าวจะประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ โดยก่อนหน้านี้ สมอ. ได้ประกาศใช้ไปแล้ว 2 มาตรฐาน คือ มอก. 2772-2560 เชื้อเพลิงชีวมวลแข็งอัดเม็ด และ มอก. 214-2560 กระดาษชำระ ผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถยื่นขอการรับรองจาก สมอ. ได้

สำหรับมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular economy ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ในเดือนตุลาคม 2562 นี้ หลังจากมาตรฐานประกาศใช้แล้ว สมอ. มีแผนที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ รวมถึงการออกแบบการดำเนินงานของธุรกิจ และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรทั้งประโยชน์ทางตรง และทางอ้อม

นายวันชัย กล่าวว่า “นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้ สมอ. เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงแนวทางในการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kanokkarn .T