fbpx
Wednesday, August 5Modern Manufacturing

สมอ. เปิดสมัคร IEC Young Professionals

สมอ. เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่จากธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ IEC Young Professionals เรียนรู้การกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของ IEC สถาบันมาตรฐานระดับสากล ที่ประเทศจีน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. เป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (International Electrotechnical Commission – IEC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization – ISO) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศที่นานาประเทศ ให้การยอมรับ โดย สมอ. มีบทบาทในการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีระดับโลก

IEC เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งหลายประเทศได้ใช้มาตรฐานของ IEC มาเป็นแนวทางหรืออ้างอิงในการกำหนดมาตรฐานระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประเทศไทยที่นำมาตรฐานของ IEC มาใช้ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.

สำหรับโครงการ IEC Young Professionals IEC ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการมาตรฐานและสานต่อการ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของ IEC โดยเปิดโอกาสให้วิศวกร บุคลากร ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานของ IEC ได้มาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทั้งด้านบริหารและวิชาการของ IEC เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ IEC ทั้งกระบวนการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ โดย IEC ให้การสนับสนุนผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกประเทศละ 2 คน โดยตั้งแต่ปี 2559-2561 มีผู้ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , ปตท. , การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้านครหลวง เข้าร่วมโครงการนี้

ปีนี้โครงการ IEC Young Professionals ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้กระบวนการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของ IEC ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานและนโยบายของ IEC และสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ โดย IEC จะให้การสนับสนุนค่าที่พัก 3 คืน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบเอง

โดยผู้ที่สนใจจะสมัครมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้จัดการ วิศวกร หรือช่างเทคนิค อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์การทำงานด้านการกำหนดมาตรฐานหรือการตรวจสอบรับรองมีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของ IEC ในอนาคต และต้องได้รับความเห็นชอบในการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการไปเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน โดยขอให้ส่งหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ สมอ. พิจารณาภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดย สมอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ที่กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0 2202 3509 โทรสาร 0 2354 3041 E-mail : intrelat@tisi.go.th

Kanokkarn .T